Bezdružice
městoBezdružice
rozšířené vyhledávání

Volby do Evropského parlamentu

Volby do Evropského parlamentu 2024

Volby do Evropského parlamentu se konají jednou za 5 let, přičemž na základě rozhodnutí Evropské rady ze dne 22. 9. 2023 bude mít Evropský parlament pro volební období 2024 až 2029 celkem 720 poslanců. ČR bude zastupovat 21 poslanců. Volby do Evropského parlamentu se konají ve všech 27 členských státech Evropské unie.

Nejbližší volby do Evropského parlamentu se budou na území České republiky konat ve dnech 7. a 8. června 2024. Formálně bude termín voleb vyhlášen uveřejněním rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb ve Sbírce zákonů, a to nejpozději 90 dnů před jejich konáním.
 

Prezident republiky vyhlásil na dny 7. a 8. června 2024 volby do Evropského parlamentu rozhodnutím zveřejněným ve Sbírce zákonů pod č. 38/2004 Sb.

olby do Evropského parlamentu se konají tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva, podle zásad poměrného systému.

Ve volbách do Evropského parlamentu nemohou voliči hlasovat na zastupitelských úřadech České republiky.

Volič, který žije v zahraničí, si může vybrat, zda bude hlasovat pro:

 • kandidáty, kteří budou zastupovat členský stát, jehož je státním občanem nebo
 • kandidáty členského státu, kde má tento volič trvalý nebo přechodný pobyt. V takovém případě je nutno se řídit právními předpisy daného členského státu.
  Ve volbách do Evropského parlamentu nemohou voliči hlasovat na zastupitelských úřadech České republiky. Občané České republiky žijící v zahraničí mohou na zastupitelském úřadě, u kterého jsou zapsáni ve zvláštním seznamu voličů, požádat o voličský průkaz a na základě vydaného voličského průkazu hlasovat v kterémkoliv okrsku na území České republiky. Je zde také možnost hlasovat pro kandidáty jiného členského státu. V takovém případě je nutno se řídit právními předpisy daného členského státu.

Naopak, na území České republiky mohou hlasovat i občané jiných členských států, pokud zde mají registrovaný trvalý nebo přechodný pobyt.

 

Informace pro občany České republiky o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2024 na území České republiky

Volby do Evropského parlamentu na území České republiky upravuje zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon").
 

Kdy se budou volby do Evropského parlamentu na území České republiky konat?
(§ 3 zákona)

Volby do Evropského parlamentu se budou na území ČR konat

 • v pátek 7. června 2024 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
 • v sobotu 8. června 2024 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
   

Za jakých podmínek má občan České republiky právo hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky?
(§ 5, § 28 a § 36 zákona)

Voličem je občan ČR, který alespoň 8. června 2024 dosáhne věku 18 let. Volič může hlasovat, pouze pokud je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, popřípadě hlasuje na voličský průkaz (viz níže) a

 • nemá omezenou svobodu z důvodu ochrany zdraví nebo
 • nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva.
   

Seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu na území České republiky
(§ 27 a 28 zákona)

Podmínkou výkonu volebního práva ve volbách do Evropského parlamentu je zápis voliče, do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Tento seznam vede obecní úřad, městský úřad, úřad městyse, magistrát statutárního města, které není územně členěno, úřad městské části nebo městského obvodu (dále jen "obecní úřad") pro každé volby do Evropského parlamentu postupem daným zákonem. Nejpozději 40 dnů přede dnem voleb (28. dubna 2024) zanese obecní úřad do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu údaje ze stálého seznamu voličů. Tímto způsobem je každý občan ČR, který má právo volit ve volbách do Evropského parlamentu a má na území České republiky trvalý pobyt, zapsán automaticky do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.

Volič si může ověřit na obecním úřadě svůj zápis ve stálém seznamu voličů pro všechny druhy voleb na území České republiky nebo později (po 28. dubnu 2024) svůj zápis přímo v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.

Ve věcech chyb a nedostatků v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu se lze, pokud žádosti o opravu nevyhoví sám obecní úřad, do 30 dnů přede dnem voleb (do 8. května 2024) domáhat podle zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí soudu o provedení opravy nebo doplnění seznamu.

​Obecní úřad do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu dále nejpozději 20 dnů přede dnem voleb (18. května 2024) zanese voliče, kteří nemají ve správním obvodu tohoto obecního úřadu trvalý pobyt, ale kteří v jeho obvodu

 1. jsou v nemocnici, porodnici, sanatoriu, ústavu sociální péče nebo v obdobném ústavu a zařízení, nebo
 2. jsou v policejní cele, v místě výkonu vazby nebo v místě výkonu trestu odnětí svobody,

a kteří byli obecnímu úřadu nahlášeni velitelem nebo správcem příslušného zařízení; ten zároveň o zápise informuje obecní úřad v místě trvalého pobytu voliče. O tento zápis by měl volič požádat pouze v případě, kdy je jeho pobyt ve dny voleb v některém z uvedených zařízení zřejmý, neboť následné změny spočívající v dopsání voliče do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v místě jeho trvalého pobytu již nelze provádět. (Není-li pobyt v zařízení ve dny voleb zřejmý, doporučujeme voliči požádat si o voličský průkaz - viz níže.)
 

Jak postupovat, když se volič přestěhuje?
(§ 28 zákona)

 1. Pokud volič změní obec trvalého pobytu v rámci území České republiky po zápisu do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu (tj. po 28. dubnu 2024) bude na obecním úřadě v místě předchozího bydliště automaticky vyškrtnut ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Aby volič mohl ve volbách do Evropského parlamentu hlasovat v místě nového trvalého pobytu, je třeba, aby u obecního úřadu v místě předchozího trvalého pobytu požádal o potvrzení o vyškrtnutí. Toto potvrzení je nutné předložit obecnímu úřadu v místě nového bydliště nejpozději do 5. června 2024 nebo ve dny voleb okrskové volební komisi ve volební místnosti v místě nového bydliště. Zároveň musí volič prokázat své právo hlasovat ve volebním okrsku (občanským průkazem s odděleným rohem a potvrzením o změně místa trvalého pobytu nebo novým občanským průkazem s aktuálními údaji). Volič, který se přestěhuje v rámci území ČR před 28. dubnem 2024, nemusí činit žádný úkon; stejně tak volič, který se přestěhuje v rámci téže obce, resp. městské části nebo městského obvodu.

 2. Pokud volič po návratu na území České republiky ze zahraničí, kde byl veden ve zvláštním seznamu voličů na zastupitelském úřadě, hodlá hlasovat ve volbách, musí požádat zastupitelský úřad o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů. Zastupitelský úřad mu o vyškrtnutí vydá potvrzení. Toto potvrzení je nutné předložit obecnímu úřadu v místě trvalého pobytu nejpozději do 5. června 2024 nebo v dny voleb okrskové volební komise ve volební místnosti příslušné podle místa trvalého pobytu.
   

Kde lze hlasovat?
(§ 36 zákona)

 1. Volič hlasuje ve volební místnosti na území obce, u jejíhož obecního úřadu je zapsán v seznamu. Je-li v obci více volebních okrsků, hlasuje volič v té volební místnosti, kam podle místa svého bydliště patří. Starosta obce zveřejní nejpozději do 23. května 2024 způsobem v místě obvyklým (většinou na úřední desce obce), které části obce náležejí do jednotlivých volebních okrsků, a uvede adresy volebních místností.

 2. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb svoji okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. Okrsková volební komise však může vysílat své členy s přenosnou volební schránkou pouze v rámci svého volebního okrsku. Na základě žádosti vyšle okrsková volební komise k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové okrskové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.

 3. Volič může hlasovat v jakékoli volební místnosti na území České republiky, musí však ve volební místnosti (kromě prokázání své totožnosti a občanství) odevzdat okrskové volební komisi voličský průkaz (viz níže).
   

Jak si může volič opatřit voličský průkaz?
(§ 30 zákona)

Volič, který nemůže nebo nehodlá volit ve svém volebním okrsku, může požádat o voličský průkaz. S voličským průkazem může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR. Voličský průkaz vydává obecní úřad příslušný podle místa pobytu voliče (tj. ten, u kterého je volič zapsán v seznamu).

Volič může požádat o voličský průkaz ode dne vyhlášení voleb, a to

 • osobně nejpozději 5. června 2024 do 16:00 hodin nebo
 • písemně tak, aby byla žádost doručena obecnímu úřadu nejpozději 31. května 2024 v 16:00 hodin. Písemná žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče nebo zaslána v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky (nestačí pouhý e-mail).

Obecní úřad předá voliči voličský průkaz nejdříve 23. května 2024, a to buď voliči osobně, nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.
 

Co učiní volič po příchodu do volební místnosti?
(§ 36 zákona)

 • Hlasovací lístky obdrží všichni voliči na adresu trvalého pobytu nejpozději 4. června 2024. Hlasovací lístky si je možné vyžádat i ve volební místnosti.

 • Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

 • Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství ČR platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem.

 • Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství, nebude mu hlasování umožněno.

 • Pokud volič hlasuje na voličský průkaz, je povinen ho odevzdat okrskové volební komisi.

 • Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem. Na požádání mu komise vydá i sadu hlasovacích lístků.

 • Voliči, který není zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, okrsková volební komise hlasování neumožní. To neplatí, pokud volič hlasuje na voličský průkaz nebo pokud předloží potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního sezamu voličů vedeného zastupitelským úřadem nebo potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v souvislosti se změnou trvalého pobytu a prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku.

Jak volič hlasuje?
(§ 37 zákona)

 • S úřední obálkou a hlasovacími lístky vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Zde si vybere hlasovací lístek toho kandidujícího subjektu, pro který chce hlasovat.

 • Na vybraném hlasovacím lístku může volič nanejvýš dvěma kandidátům udělit preferenční hlas. To učiní tak, že zakroužkuje jejich pořadové číslo. Pokud volič zakroužkuje více než dva kandidáty, nebude se přihlížet k žádnému přednostnímu hlasu. Jiné úpravy hlasovacího lístku nemají na jeho posuzování vliv.

 • Poté vloží volič tento hlasovací lístek do úřední obálky. Volič by měl při vkládání hlasovacího lístku do úřední obálky dát pozor na to, aby omylem nevložil do úřední obálky (např. z důvodu slepení) více hlasovacích lístků. V takovém případě by se totiž jednalo o neplatný hlas voliče.

 • Volič hlasuje tak, že úřední obálku s vybraným hlasovacím lístkem vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky.

 • S voličem, který nemůže pro tělesnou vadu vybrat nebo upravit zvolený hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.

Informace pro občany jiných členských států EU

o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2024 na území České republiky

Volby do Evropského parlamentu na území České republiky upravuje zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon").

Občané členských států EU, kteří hlasují na území České republiky, volí do Evropského parlamentu kandidáty zaregistrované v České republice.

  

Kdy se budou volby do Evropského parlamentu na území ČR konat?
(§ 3 zákona)

Volby do Evropského parlamentu se budou na území ČR konat

 • v pátek 7. června 2024 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
 • v sobotu 8. června 2024 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
   

Za jakých podmínek může občan jiného členského státu EU hlasovat ve volbách na území ČR?
(§ 5 zákona)

Občan jiného členského státu EU má právo hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území ČR za předpokladu, že

 • nejpozději 8. června 2024 dosáhne věku 18 let,
 • je ke druhému dni voleb nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR (tj. nejméně od 24. dubna 2024),
 • nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva nebo nemá omezenou osobní svobodu z důvodu ochrany zdraví lidu a
 • je u obecního úřadu v místě svého pobytu zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.
   

Co je to seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu a jak se do něj občan jiného členského státu zapíše?
(§ 27, 28 a 29 zákona)

Seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu vede obecní úřad (v územně členěných statutárních městech - úřad městské části nebo úřad městského obvodu). Občan jiného členského státu EU je do tohoto seznamu zapsán, jestliže

 • o zápis do seznamu požádal již při minulých volbách do Evropského parlamentu a od té doby nepožádal o vyškrtnutí z tohoto seznamu a nadále splňuje podmínky pro výkon práva volit - viz bod A,
 • je veden v dodatku stálého seznamu voličů pro účely voleb do zastupitelstev obcí a u obecního úřadu v místě svého pobytu požádá o přenesení svých údajů z tohoto dodatku do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu - viz bod B,
 • o zápis do seznamu požádá - viz bod C.
   
 1. Občan jiného členského státu EU, který již hlasoval ve volbách do Evropského parlamentu na území ČR v minulých volbách
  Pokud takový volič nepožádal od minulých voleb obecní úřad o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a nadále splňuje podmínky pro hlasování, tak je veden automaticky v seznamu voličů. Takový volič nemusí nic dalšího činit. Obecní úřad již disponuje všemi nezbytnými údaji na základě žádosti předložené v minulých volbách. (Těmto voličům se doporučuje, aby si svůj zápis ověřili na obecním úřadě v místě svého pobytu.)

 2. Občan jiného členského státu EU, který hlasoval ve volbách do zastupitelstev obcí
  Takový volič je veden u obecního úřadu v dodatku stálého seznamu voličů. Volič pouze požádá o přenesení údajů z tohoto seznamu do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Tento volič proto podá u obecního úřadu v místě svého pobytu žádost o přenesení svých údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu (docx, 31 kB; v žádosti se zaškrtne druhé okénko). Tuto žádost je třeba podat nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději 28. dubna 2024 do 16.00 hodin.

 3. Občan jiného členského státu EU, který na území ČR ještě nehlasoval ani ve volbách do Evropského parlamentu, ani ve volbách do zastupitelstev obcí
  Takový volič musí projevit svou vůli hlasovat na území ČR ve volbách do Evropského parlamentu. To učiní tak, že podá u obecního úřadu, v jehož správním obvodu je přihlášen k pobytu, žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu (docx, 31 kB; v žádosti se zaškrtne první okénko). Tuto žádost je třeba podat nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději 28. dubna 2024 do 16.00 hodin.
   

Jak se žádost podává a co k ní musí být připojeno
(§ 29 zákona)

Žádosti podle odstavce B) i C) je možné podávat osobně nebo písemně. Při osobním podání žádosti se volič prokáže platným průkazem totožnosti. Obecní úřad žadatele nejpozději do 23. května 2024 informuje o tom, jak byla jeho žádost vyřízena.

K žádosti podle odstavce B) a C) musí být přiloženo čestné prohlášení, ve kterém žadatel uvede:

 • svoji státní příslušnost,
 • místo pobytu na území ČR,
 • adresu volebního obvodu, kde byl dosud pro volby do Evropského parlamentu veden ve volební evidenci (tj., kde hlasoval v minulých volbách do Evropského parlamentu) a
 • to, že bude hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu pouze na území České republiky.
   

Kde lze hlasovat?
(§ 36 zákona)

 1. Volič hlasuje ve volební místnosti na území obce, u jejíhož obecního úřadu je zapsán v seznamu. Je-li v obci více volebních okrsků, hlasuje volič v té volební místnosti, kam podle místa svého bydliště patří. Starosta obce zveřejní nejpozději do 23. května 2024 způsobem v místě obvyklým (většinou na úřední desce obce), které části obce náležejí do jednotlivých volebních okrsků, a uvede adresy volebních místností.

 2. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb svoji okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. Okrsková volební komise však může vysílat své členy s přenosnou volební schránkou pouze v rámci svého volebního okrsku. Na základě žádosti vyšle okrsková volební komise k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové okrskové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.

 3. Volič může hlasovat v jakékoli volební místnosti na území České republiky, musí však ve volební místnosti (kromě prokázání své totožnosti a občanství) odevzdat okrskové volební komisi voličský průkaz (viz níže).
   

Jak si může volič opatřit voličský průkaz?
(§ 30 zákona)

Volič, který nemůže nebo nehodlá volit ve svém volebním okrsku, může požádat o voličský průkaz. S voličským průkazem může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR. Voličský průkaz vydává obecní úřad příslušný podle místa pobytu voliče (tj. ten, u kterého je volič zapsán v seznamu).

Volič může požádat o voličský průkaz ode dne vyhlášení voleb, a to

 • osobně nejpozději 5. června 2024 do 16:00 hodin nebo
 • písemně tak, aby byla žádost doručena obecnímu úřadu nejpozději 31. května 2024 v 16:00 hodin. Písemná žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče nebo zaslána v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky (nestačí pouhý e‑mail).

Obecní úřad předá voliči voličský průkaz nejdříve 23. května 2024, a to buď voliči osobně, nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.
 

Co učiní volič po příchodu do volební místnosti?
(§ 36 zákona)

Hlasovací lístky obdrží všichni voliči na adresu pobytu nejpozději 4. června 2024. Hlasovací lístky si je možné vyžádat i ve volební místnosti.

Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství. Občan jiného členského státu EU tak učiní například průkazem o povolení k trvalému pobytu, cestovním pasem, občanským průkazem nebo potvrzením o přechodném pobytu spolu s občanským průkazem.

Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství, nebude mu hlasování umožněno.

Pokud volič hlasuje na voličský průkaz, je povinen ho odevzdat okrskové volební komisi.

Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem. Na požádání mu komise vydá i sadu hlasovacích lístků.

Voliči, který není zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, okrsková volební komise hlasování neumožní. To neplatí, pokud volič hlasuje na voličský průkaz nebo pokud předloží potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v souvislosti se změnou trvalého pobytu a prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku.
 

Jak volič hlasuje?
(§ 37 zákona)

S úřední obálkou a hlasovacími lístky vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Zde si vybere hlasovací lístek toho kandidujícího subjektu, pro který chce hlasovat.

Na vybraném hlasovacím lístku může volič nanejvýš dvěma kandidátům udělit preferenční hlas. To učiní tak, že zakroužkuje jejich pořadové číslo. Pokud volič zakroužkuje více než dva kandidáty, nebude se přihlížet k žádnému přednostnímu hlasu. Jiné úpravy hlasovacího lístku nemají na jeho posuzování vliv.

Poté vloží volič tento hlasovací lístek do úřední obálky. Volič by měl při vkládání hlasovacího lístku do úřední obálky dát pozor na to, aby omylem nevložil do úřední obálky (např. z důvodu slepení) více hlasovacích lístků. V takovém případě by se totiž jednalo o neplatný hlas voliče.

Volič hlasuje tak, že úřední obálku s vybraným hlasovacím lístkem vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky.

S voličem, který nemůže pro tělesnou vadu vybrat nebo upravit zvolený hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.

I

Zapis_do_seznamu_volicu_pro_volby_do_EP_2024_a_zadost_o_preneseni_udaju_z_dodatku_-_20240315.doc Typ: DOC dokument, Velikost: 35 kB

Přehled termínu a lhůt pro volby do EP Typ: PDF dokument, Velikost: 236.11 kB

Informace o zásadách a způsobu hlasování ve volbách do Evropského parlamentu 2024 na území České republiky Typ: PDF dokument, Velikost: 749.53 kB

Stanovení min. počtu členů OVK Typ: DOC dokument, Velikost: 2.15 MB

Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků Typ: DOC dokument, Velikost: 2.11 MB

Informační leták - Evropský parlament Typ: PDF dokument, Velikost: 663.39 kB

Informace o delegování členů a náhradníků do okrskových volebních komisí Typ: DOCX dokument, Velikost: 53.81 kB

Telefonní spojení - volební okrsky Typ: DOC dokument, Velikost: 617 kB

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10
1
11 12 13 14 15
1
16
17 18
1
19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Více o službě

Chci se zaregistrovat

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Hlášení rozhlasu

Hlášení rozhlasu

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Často-li se v červnu hrom ozývá, kalné léto potom přicházívá.

Pranostika na akt. den

Bylo-li počasí před Janem sychravé, bude po Janu mírně pršlavé, neboť svatý Jan chce mít svůj déšť.

Kde nás najdete?