Bezdružice
městoBezdružice
rozšířené vyhledávání

Organizační řád

                                                                                     

ORGANIZAČNÍ ŘÁD

MĚSTSKÉHO ÚŘADU  BEZDRUŽICE

 

čl. I

Organizační řád upravuje zásady činnosti a řízení Městského úřadu Bezdružice (dále jen MěÚ), dělbu práce mezi jeho složkami, jejich vzájemné vztahy, vztahy k organizacím a zařízením, které zakládá nebo zřizuje město.

čl. 2

Postavení a působnost MěÚ upravuje zákon č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Při své činnosti se řídí obecně platnými právními předpisy. Vztahy MěÚ k ostatním orgánům města určuje zákon.

čl. 3

Městský úřad plní úkoly v oblasti samostatné působnosti a přenesené působnosti:

 V oblasti samostatné působnosti:

1. plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo města nebo rada města
2.pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti
3.V oblasti přenesené působnosti města vykonává přenesenou působnost podle § 61 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou věcí, které patří do působnosti jiného orgánu města.
4. Rozhoduje o poskytování informací žadateli podle zvláštního zákona (zák.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).
5. Dozor nad výkonem samostatné působnosti a přenesené působnosti vykonávají krajský úřad v přenesené působnosti a Ministerstvo vnitra.

čl. 4

Územní obvod samostatné působnosti MěÚ odpovídá územnímu obvodu města Bezdružice. Tvoří je územní obvody těchto místních částí: Dolní Polžice, Horní Polžice, Kohoutov, Řešín, Pačín, Zhořec, Kamýk,  Zhořec-Loučky, Křivce.

čl. 5

MěÚ je pověřeným městským úřadem pro územní obvody těchto obcí: Konstantinovy Lázně, Kokašice, Horní Kozolupy, Cebiv a města Bezdružice.

čl. 6

MěÚ tvoří starosta, místostarosta, tajemnice MěÚ a zaměstnanci města zařazení do městského úřadu. Městským úřadem jsou pro jednotlivé úseky činností zřízeny odbory a oddělení,  které jsou součástí MěÚ.

 a) odbory

  • Správní odbor

  • Finanční odbor

  • Odbor výstavby a životního prostředí

b)  oddělení

  • Kultury

c) úsek

  • Správa bytového fondu

  • Sociální pracovnice

čl. 7

V čele  MěÚ je starosta, v době jeho nepřítomnosti jej zastupuje místostarosta. Starosta je ze své činnosti v samostatné působnosti odpovědný zastupitelstvu města. Starosta zastupuje město v samostatné působnosti na úseku životního prostředí (např. žádost o povolení pokácení dřevin v majetku města).  Rozdělení působnosti a odpovědnosti za plnění úkolů v příslušných oblastech samosprávy starosty a místostarosty schvaluje rada města.

čl. 8

 Tajemnice

1.Zajišťuje výkon přenesené působnosti s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny radě města nebo zvláštnímu orgánu města.

2.Plní úkoly uložené zastupitelstvem města, radou města nebo starostou.

3.Stanoví podle zvláštních právních předpisů platy všem zaměstnancům města zařazených do městského úřadu.

4.Plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči zaměstnancům města.

5.Vydává spisový řád, skartační plán, pracovní řád  a se souhlasem rady města organizační řád a další vnitřní směrnice, nevydává-li je rada města.

6.Personální agenda a mzdové účetnictví.

7.Zajištění voleb.

8.Výroční zprávy dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. 

9.Spolupráce s úřady práce (vyřizování dotace na veřejně prospěšné práce, včetně vyúčtování mzdových nákladů).

10.Sociální fond – sestavování rozpočtu, sledování příjmů a výdajů.

11.Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrany, včetně zajištění ochranných prostředků zaměstnanců.

12.Zápis včetně usnesení z jednání rady města a usnesení z jednání zastupitelstva města.     

čl. 9

Starosta, tajemnice MěÚ, vedoucí odborů a zaměstnanci, se zúčastňují porad MěÚ, které jsou jedním z nástrojů  řízení MěÚ, rozhodování a řešení  problémů MěÚ a města. 

čl. 10

Odbory  jsou povinny v rozsahu své působnosti vzájemně poskytovat informace o úkolech, které plní, vydávat stanoviska a posudky a předávat doklady vystavené odborem potřebné pro ostatní odbory, projednávat s nimi záležitosti týkající se úkolů spadajících do jejich kompetence.

čl. 11

Všichni zaměstnanci odpovídají za včasné a kvalitní plnění všech úkolů odboru vyplývajících z obecně závazných předpisů, z určené činnosti odboru, z tohoto organizačního řádu, z usnesení rady města  a  zastupitelstva města, z porad MěÚ, pokynů starosty, místostarosty a tajemnice MěÚ.

čl. 12

Všichni zaměstnanci MěÚ jsou  povinni účastnit se každého jednání zastupitelstva města. 

Vedoucí odboru:

a)stanoví konkrétní úkoly pracovníků odboru, přijímá opatření k jejich plnění,

b)vymezuje práva, povinnosti a odpovědnost pracovníků odboru a stanovuje jejich pracovní náplň,

c)zajišťuje styk odboru s ostatními odbory MěÚ, ostatními orgány a organizacemi města, krajským  úřadem a jinými orgány státní správy,

d)v rámci své působnosti usměrňuje po odborné stránce organizace  zřízené městem,

e)odpovídá za správu určené části městského rozpočtu, za plnění příjmů a správné čerpání výdajů v působnosti odboru,

f)zajišťuje úkoly související s obranou státu, civilní ochranou a ochranou utajovaných skutečností,

g)zajišťuje činnost odboru v souladu s obecně závaznými právními předpisy a sleduje jejich změny,

h)kontroluje odborné znalosti pracovníků odborů potřebné pro výkon pracovních povinností, dbá na zvyšování těchto znalostí a znalostí změn  právních předpisù,

i)navrhuje platy a odměny pracovníků odboru,

j)vede pracovníky odboru k dodržování předpisů o bezpečnosti práce,

k)podepisuje listiny opatřené úředním razítkem se státním znakem ČR,

l)předkládá k projednání RM a ZM materiály v oblasti působnosti jím vedeného odboru,

m)odpovídá za plnění úkolů uložených odboru usnesením ZM a RM,

n)odpovídá za zpracování návrhů právních předpisů města, případně zajišťuje komplexní výkon dozoru nad zákonností právních předpisů a jiných opatření orgánů města.

čl. 13

Působnost správního odboru  je určena v těchto oblastech:

1.Matrika a evidence obyvatel (osob, bytů, domů).
2.Vedení hlavní pokladny.
3.Vidimace a legalizace.
4.Zabezpečení materiálního vybavení kanceláří MěÚ.
5.Záležitosti státního občanství.
6.Evidence ztrát a nálezů, razítek a klíčů.
7.Posudky pro orgány státní správy a soudy. 
8.Odborný garant komise: SPOZ.
9.Vedení podatelny, spisovny  a úřední desky.
10.Evidence smluv města (mimo Smluv na bytové a nebytové prostory, na pozemky)
11.Obsluha rozhlasu.
12.Podávání podnětů dle platné OZV, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Bezdružice a vymezují prostory pro volné pobíhání psů.
13.Správa místních poplatků podle platné OZV, místní poplatky.
14.Vedení evidence pokutových bloků, cenin a objednávek.
15.Kontaktní místo Czech POINT.
16.Základní registry dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.
17.Plány vzdělávání úředníků.
18.Agenda spojená s Knihovnou Kryštofa Haranta.
19.Zápisy z pracovních porad a kontrola jejich plnění.

 

Součástí správního odboru je oddělení kultury, jehož působnost je určena v těchto oblastech:

1. Zajištění provozu kulturního domu (pronájem nebytových prostor včetně podpisu smluv).
2. Zajištění  kulturních akcí.
3. Webové stránky města.
4. Úřední deska.
5. Spolupráce s neziskovými organizacemi.
6. Ohlašování kulturních akcí (OSA,DILLIA).
7. Informace dle platné OZV, o nočním klidu.
8. Příprava, tisk a distribuce Bezdružického zpravodaje.

čl. 14

Působnost odboru výstavby a životního prostředí:

1.Ukládání a vybírání peněz za pokuty (pomocí pokutových bloků)  ukládané  osobám v blokových řízeních za přestupky podle zákona č. 250/2016 Sb., zákona o odpovědnosti za přestupky a řízeních o nich, ve znění pozdějších předpisů.
2.Výkon státní správy v přenesené působnosti a samosprávy města podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
3.Výkon státní správy a samosprávy při řešení přestupků a správních deliktů v oblasti určené  číslicemi 2 a 3.
4.Výkon státní správy a samosprávy a samosprávy v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
5.Výkon činnosti stavebního úřadu v přenesené působnosti ve stanoveném  území v rozsahu zákona č  183/2006 Sb, ve znění pozdějších předpisů.
6.Výkon státní správy a samosprávy ve věcech místních a účelových komunikací dle  zákona o pozemních komunikací.
7.Výkon státní správy při řešení přestupků a správních deliktů v oblasti určené číslicemi 4 až 6  a na úseku životního prostředí.
8.Poradenská činnost organizacím zřízených městem.
9.Správa místních poplatků podle OZV města "o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství“.
10.Veškerá agenda spojená s přidělováním čísel popisných a  evidenčních.
11.Komplexní zajišťování výkonu obecného stavebního úřadu.
12.Ukládaní pokut ve věcech samostatné působnosti obce dle § 66d zákona č 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
13.Spisovna v působnosti odboru výstavby a územního plánování, životního prostředí a zemědělství.
14.Vyřizování veškerých záležitostí v oblasti samosprávné činnosti obce na úseku vlastnických vztahů k nemovitostem (příprava, realizace a evidence nájemních a  kupních  smluv a další).
15.Základní registry dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů..
16.Agenda spojená s registrem územní identifikace, adres a nemovitostí (RUIAN).
17.Vedení a evidence rybářských lístků, povolenek na Zaječí rybník.
18.Kontaktní místo Czech POINT.

čl.15

Působnost finančního odboru je určena v těchto oblastech:

1.Spolupráce na sestavení rozpočtu města, provedení rozpočtových opatření na základě usnesení  ZM, vedení chronologické evidence rozpočtových opatření, kontrola plnění rozpočtu.
2.Výsledek hospodaření města, včetně vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu.
3.Vedení účetnictví  města ( organizačních složek) , o příjmech a výdajích a o finančních vztazích ke státnímu rozpočtu včetně čerpání účelových dotací.
4.Vymáhání pohledávek vzniklých z titulu rozpočtových příjmů a přefakturací, pohledávek na základě rozhodnutí vystavených RM, pohledávek organizačních složek města.
5.Platební styk MěÚ a organizací zahrnutých v rozpočtu města.
6.Ukládání volných finančních prostředků do peněžních ústavů na výhodný úrok na základě schválených usnesení ZM.
7.Vedení účetnictví Mikroregionu Konstantinolázeňsko, dobrovolný svazek obcí.
8.Inventarizace majetku města a organizačních složek města.
9.Fond rozvoje bydlení.
10.Veřejné sbírky.

čl.16

Působnost správy bytového fondu je určena v těchto oblastech:

1.Plnění pokynů vedoucího zaměstnance (zaměstnavatele).
2.Zajišťování a organizace údržby a oprav bytového fondu města (včetně nebytových prostor), sestavování plánu majetkové správy podle propočtů (rozpočtu).
3.Vyřizování veškerých záležitostí v oblasti samosprávné činnosti města na úseku vlastnických vztahů k nemovitostem (bytové hospodářství): příprava, realizace a evidence Smluv o nájmu bytu, Smluv o nájmu nebytových prostor  a kupních smluv (domů,bytů a nebytových prostor).
4.Revize a kontroly kotlů, sporáků, rozvodů, plynových zařízení, komínů, hasících přístrojů, hydrantů, tlakových nádob.
5.Vymáhání pohledávek vzniklých z titulu rozpočtových příjmů.
6. Agenda spojená s vydáváním Plzeňské karty.  
7.Vidimace a legalizace.
8.Agenda spojená s místním hřbitovem, vedení evidence, uzavírání smluv o nájmu hrobového místa.

čl. 17

Působnost sociální pracovnice je určena v těchto oblastech:

1. Posouzení životní situace (zjišťování poznatků o životní situaci, vyhodnocení klienta, sociální šetření.
2. Zaměření na změnu klienta (motivační rozhovory, základní a odborné sociální poradenství, dohled na klientem.
3. Zaměření na změnu sociálního prostředí (kontakty s poskytovatelem další pomoci).
4. Na dožádání provádí šetření různých aspektů životní situace klientů.
5. Spolupracuje s jinými státními, samosprávnými či neziskovými institucemi.
6.Vyřizování žádostí o dotaci (sociální práce).
7.Výkon veřejného opatrovníka.
8.Výkon veřejné služby.
9.Pečovatelská služba.
10.Vdimace a legalizace.
11.Agenda spojená s Plzeňskou kartou (např. nabíjení karet, vydávání žádostí). 
12.Vyřizování žádostí – pečovatelská služba včetně žádostí o dotaci.
13.Agenda pojistných smluv včetně vyřízování škodních událostí.
14.Zápis z jednání ZM.

čl. 18

Vedoucí odboru se souhlasem tajemnice určí svého zástupce a vymezí rozsah zastupovaných činností. Zastupovaný a zástupce jsou povinni se navzájem informovat o všech věcech, které mohou mít vliv na řádný výkon funkce.

čl. 19

Při předávání funkce je povinností předávajícího a přebírajícího vyhotovit písemný zápis o předání a převzetí funkce, při hmotné odpovědnosti je nutná mimořádná inventarizace.

čl. 20

Nedílnou součástí tohoto organizačního řádu jsou vnitřní předpisy (směrnice) MěÚ, které řeší postup v jednotlivých případech činností MěÚ.

čl. 21

Organizační řád MěÚ schválila  rada města dne 18.4.2023 pod usnesením č. 10/C22/2023 s účinností od 2. 5. 2023. Ruší se organizační řád schválený radou města  pod usnesením č. 64/C23/2021 ze dne 16.12. 2021.

 

Organizační schéma (95.49 kB)

 

 

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23
1
24 25
1
26
27 28 29 30 31 1 2

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Více o službě

Chci se zaregistrovat

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Hlášení rozhlasu

Hlášení rozhlasu

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Když máj vláhy nedá, červen se předá.

Pranostika na akt. den

Jaký den 25. máje jakožto na den Urbana povětří jest, takový podzimek následovati má.

Kde nás najdete?