Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%

Překlad (translations)

◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

Stanoviště nádob na tříděný odpad

 

Sběrný dvůr Bezdružice - ul. Úterská Bezdružice

Provozní doba:

Sobota:  15.00 - 17.00 hod
Neděle:     9.00 - 11.00 hod

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komuniálních odpadů

 • Výše místního poplatku: 700 Kč za osobu a kalendářní rok
 • Splatnost místního poplatku: pro fyzickou osobu,
 • která má ve městě trvalý pobyt,
 • které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
 • která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá
 • na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
 • které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,

jednorázovou úhradou do 31. 3. nebo pololetně ve dvou splátkách, vždy nejpozději do 31. 3.  a do 31. 7. v kalendářním roce.

 • pro fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba

jednorázově do 31. 3. kalendářního roku

Poplatek se platí hotově buď platební kartou, hotově v pokladně MěÚ Bezdružice (I. patro, hlavní kancelář) nebo převodem na účet č. 125721872/0300, variabilní symbol 1340, specifický symbol: do poznámky číslo popisné.
Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném výše, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.

Ohlašovací povinnost:

 • Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zákládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.
 • Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.
 • Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
 • Obecně závazná vyhláška č. 3/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je připravena k nahlédnutí v podatelně a na odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Bezdružice a dále na internetových stránkách města Bezdružice: www.bezdruzice.cz, Městský úřad, Obecně závazné vyhlášky.

 

 

◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK