Bezdružice
městoBezdružice
rozšířené vyhledávání
Kronikářem města je p. Jiří Bízek.

Rok 2013

Něco z historie – Státní statek Bezdružice

Nosným tématem letošního zápisu bude zaměstnanost a pracovní příležitosti. S tím úzce souvisí historie státního statku. Podařilo se mi zachytit dvě kroniky z jeho pracovišť.  Jedná se o kroniku brigády socialistické práce (BSP) provozu rostlinné výroby Bezdružice z let 1981 – 1989, kterou zapůjčila autorka kroniky paní Helena Rosová z Bezdružic. Druhou kroniku zapůjčila bývalá kronikářka paní Růžena Benediktová, také z Bezdružic. Jedná se o kroniku Státního statku Bezdružice a je v ní zachycen vývoj státního zemědělství od roku 1945 do jeho zániku v roce 1997. Následující řádky čerpají z této kroniky.

Po roce 1945 nastává období osidlování pohraničí. Poctivci i nepoctivci. Bezdružicko bylo dosídleno pracovitými lidmi z Vysočiny, kteří vzápětí začali na svých nově nabytých hospodářstvích pracovat. Ne každý ale měl se zemědělstvím zkušenosti.  K dějinnému zvratu došlo vítězstvím pracujícího lidu v únoru 1948. Programem KSČ bylo socialistické zemědělství po vzoru sovětských sovchozů a kolchozů. Následovalo zrušení národní správy pana Kumpery nad velkostatkem v Bezdružicích a počátkem roku 1949 vzniká Státní statek Bezdružice. Jeho prvním vedoucím byl člen strany František Hloušek. Tento státní statek obhospodařoval asi 280 ha zemědělské půdy, vlastnil kravín na 50 ks dojnic, konírnu s třemi páry koní, ovčín na 200 ovcí a prasečák.        

 

V roce 1949 byl statek Bezdružice zařazen organizačně pod správu Státního statku, národního podniku, ředitelství v Pozorce. Ředitelem byl Jan Neuman, agronomem František Franc (pozdější ředitel Státního statku v Kladrubech) a zootechnikem Vlastimil Bouše. Sloučením dvou ředitelství státních statků v rámci bývalého okresu Stříbro přešel Státní statek Bezdružice v roce 1952 do nově utvořeného Státního statku, národního podniku se sídlem v Úlicích. Stalo se to pod patronací Václava Oliveriuse, bezdružického občana a tehdejšího předsedy Okresního národního výboru ve Stříbře.

Novým ředitelem byl Josef Beneš, kádrovým pracovníkem František Havránek, agronomem Vojtěch Prokop, starším zootechnikem Jaroslav Mužík, mladším zootechnikem Vlastimil Bouše, mechanizátorem Jan Hluchý a hlavním účetním Karel Honal. Z dosavadní farmy Bezdružice se později vytvořilo hospodářství Státního statku Bezdružice se sídlem v administrativní budově pod zámkem v Bezdružicích. V letech 1951 – 1955 docházelo předávání některých usedlostí do státního statku. Pod správu Státního statku Bezdružice přecházela později i některá jednotná zemědělská družstva (JZD) nižšího typu a ladem ležící půda. Prvními soukromými zemědělci, kteří předávali mrtvý i živý majetek do státního statku, byli v roce 1951 manželé Holákovi, Ságlovi a Nesvadbovi z Dolních Polžic. Rozpadem ekonomiky slabého JZD v Bezdružicích a jeho předáním do státního statku v roce 1953 přešla do státního statku také řada poctivých pracovníků. Byli to manželé Pustinovi, Karel Vlastník a Josef Satrapa. V roce 1955 byli dalšími předávajícími zemědělci manželé Bendovi, Šimanovi, Kauckých, Jarošovi, Rožmitálských, Satrapovi a Sulíkovi. Řada z nich přešla na řídící funkce. Z jiných pracovišť přišli p. Augustin, Adamcová, Čadová, Oliveriusová, Klavrzová, Blažková, Bílá, Poulíčková, Urbánková a další. Od roku 1956 do 30. 6. 1960 docházelo k dalšímu předávání neprosperujících JZD i soukromých zemědělců pod správu státního statku. Přebírala se JZD Hanov, Břetislav, Bezemín a soukromníci z Vrbice, Milkova, Zhořce, Pačína a všichni soukromí zemědělci z Cebivi.

Vedle hospodářství Bezdružice a Dolní Polžice s vedoucím Hlouškem a Horníkem byla samostatná hospodářství v Daňkově s vedoucím Šimáčkem, Machařově s vedoucím Kolárem, Rochlově s Širokým, Hanově s Mikešovou, v Břetislavi s vedoucím Potůčkem, v Bezemíně s Milotou a vedoucím v Zádubu byl pan Brhel. Některá hospodářství se postupně slučovala. V rámci Státního statku v Úlicích všechna tato hospodářství tvořila výrobně ekonomický útvar Oddělení státního statku v Bezdružicích. Vedoucím byl František Slabý, ekonomem Václav Kalista, zootechnikem Vlastimil Bouše, agronomem Miroslav Šimáček a mechanizátorem Václav Šmolík. V této době odešel z místa vedoucího p. Hloušek, kterého nahradil František Pustina z JZD. K zásadní změně v historii st. statku došlo v roce 1960 po zrušení okresu Stříbro.  

Dne 1. července 1960 vznikl Státní statek, národní podnik v Bezdružicích. Do funkce ředitele nového podniku byl jmenován Ing. Vladimír Pilný. V 1. polovině roku 1961 převzal státní statek sloučená JZD Horní Kozolupy s předsedou Vrátným, Kokašice s předsedou Miroslavem Marouškem, Okrouhlé Hradiště s předsedou Antonínem Sovou a později Řešín vedený Karlem Svobodou. Následně statek Chodová Planá převzal hospodářství Hanov a statek Stříbro Trpísty a Zádub.

V té době zastával funkci hlavního ekonoma Václav Kalista, zootechnikem byl Vlastimil Bouše, agronomem Šimáček, mechanizátorem Šmolík a do nové funkce sekretáře strany byl jmenován dlouholetý funkcionář František Šustr. Na statek v té době přišli stavební technik František Šedivý, referent PAM Lumír Lhotský a na místo vedoucího autodopravy p. Klavrza, později Zíma. Počáteční výměra statku Bezdružice činila 5553 ha zemědělské půdy, z toho 4307 ha orné půdy, 886 ha luk, 286 ha pastvin a 74 ha zahrad a sadů. Pěstovala se pšenice ozimá, žito ozimé, ječmen jarní, oves, luštěniny, brambory, len, krmná řepa a kapusta, jetel, kukuřice a směsky.

V roce 1963 se na Státním statku Bezdružice utvořilo 13 samostatných hospodářských celků s účetní evidencí. To se ukázalo jako nevyhovující, a tak byly vytvořeny jen tři velké celky, zvané závody. Postupně se oddělila rostlinná výroba od živočišné a byla vytvořena komplexně mechanizační střediska (KMB) a farmy jako střediska živočišné výroby. V rostlinné výrobě to byly KMB Bezdružice, Cebiv, Okrouhlé Hradiště a Kokašice. Statku Bezdružice byl určen úkol ve výrobě osiva obilovin a sadby brambor pro ostatní statky v okresu Tachov. Dále byla úkolem produkce krmiva pro vlastní živočišnou výrobu.

Živočišná výroba byla rozdělena na 9 samostatných farem, které měly přiděleny sklízecí a dopravní stroje k navážení krmení. Objemová krmiva se nakupovala od rostlinné výroby. Obdobně se prodávala rostlinné výrobě chlévská mrva a močůvka. Hlavním úkolem živočišné výroby byla výroba mléka a s tím související produkce telat do stáří 6 měsíců. Investiční výstavba odpovídala velkovýrobní specializaci. Do provozu byl dán velkokapacitní kravín v Cebivi pro 550 krav, další byl vystavěn v Řešíně pro 650 kusů a v roce 1969 byl dán do provozu centrální teletník v Kokašicích s kapacitou 700 kusů. V té době bylo v obvodu Státního statku Bezdružice ustájeno 2600 – 2700 kusů krav, 300 kusů březích jalovic a 1100 telat. Z důvodu specializace byla postupně předána drůbežárna a výroba prasat nově utvořenému statku v Tachově.

Po roce 1968 došlo ke zrušení Státního statku Bezdružice jako národního podniku a bezdružický statek se stal odštěpným závodem Oborového podniku státních statků v Tachově. V roce 1971 se stal ředitelem závodu pan Jan Michálek. Předsedou celozávodního výboru KSČ byl Jaroslav Kolesa a předsedou ZV ROH Antonín Oubrecht, který ve funkci nahradil Stanislava Visingera. Jména odborníků na zemědělskou výrobu již kronika neuvádí. Koncem roku 1974 byly vytvořeny zemědělské závody Cebiv a Bezdružice.

K 1. lednu 1975 byla provedena delimitace. Vše, co pracovalo pro rostlinnou výrobu, bylo vyčleněno k závodu Planá. Naopak k bezdružickému odštěpnému závodu bylo přičleněno středisko živočišné výroby Černošín s provozy Olbramov, Víchov a Záchlumí a Svojšín s provozy Ošelín, Otročín a Kurojedy. Třetím přičleněným provozem byly Erpužice se středisky Kšice, Malovice, Lomnička a Únehle. Na konci roku 1984 měl závod Bezdružice 6300 krav v pěti velkokapacitních kravínech. U bezdružického statku pracovalo téměř 600 lidí, z toho 310 ošetřovatelů dojnic. V závěru roku 1985 se dožili důchodového věku ředitel Jan Michálek a předseda ZV ROH Karel Svoboda. Na konferenci ROH 5. 12. 1985 na rozloučenou a k ukončení jejich funkcí zahrála k tanci populární kapela Lesanka.K 1. lednu 1986 byl jmenován do funkce ředitele Oborového závodu Bezdružice Ing. Miroslav Kemka. Do 8. pětiletého plánu na roky 1986 – 1990 mu kronikář na stránkách kroniky přeje mnoho úspěchů. Posledním zápisem v kronice je přepis projevu Josefa Nyče, který byl přednesen na konferenci ROH 13. 6. 1986 v Bezdružicích. Úplně posledním záznamem jsou fotografie ze soutěže ZENIT mladých ošetřovatelů dojnic v technice dojení a mladých zootechniků.

V listopadu 1989 došlo k celospolečenským změnám, které postupně vedly k zániku státního zemědělství. V roce 1991 Miroslava Kemku nahradil ve funkci ředitele Josef Latislav z Černošína. Posledním ředitelem státního statku se stal Miloš Dyntar, jeho úkolem však už byla jen likvidace podniku a restituce.

0 - Události ve světě

Politická atmosféra v ČR

 Historicky první přímá volba prezidenta ČR proběhla v lednu. První kolo prezidentských voleb se uskutečnilo 11. a 12. ledna 2013. Na funkci prezidenta republiky kandidovalo 9 uchazečů, z toho 3 ženy. V prvním kole nikdo z kandidátů nezískal nadpoloviční většinu. Nejvíce lidí hlasovalo pro Miloše Zemana (24,21 %) a Karla Schwarzenberka (23,4 %). Z druhého kola ve dnech 25. a 26. ledna 2013 vyšel vítězně Miloš Zeman se ziskem 54,8 % hlasů. Karel Schwarzenberk získal 45,19 % hlasů.  V Bezdružicích volilo Miloše Zemana 62,6 % voličů, zatímco Karel Schwarzenberk dostal od bezdružických občanů pouze 48,43 % hlasů.

K velkému politickému otřesu, který přivedl zemi až k předčasným volbám, došlo v červnu. Protimafiánský útvar policie zasáhl ve středu 12. 6. v noci v nejvyšších vládních místech. Ve čtvrtek večer byli mezi zadrženými vrchní ředitelka premiérova kabinetu Jana Nagyová a vedoucí Úřadu vlády Lubomír Poul. Dále bývalí poslanci ODS Petr Tluchoř a Ivan, exministr zemědělství Fuksa, ředitel Správy státních hmotných rezerv Ondrej Páleník, jeho nástupce u vojenského zpravodajství Milan Kovanda a Roman Boček, člen představenstva Českých drah. Celkem bylo zadrženo osm lidí. Policisté zakročili kvůli podezření ze zneužití pravomoci a dalším trestným činům. Celý den probíhaly razie na Úřadu vlády, pražském magistrátu a v Komerční bance, kde se vyšetřovatelé zajímali o bezpečnostní schránky.  Za celou akcí stály stovky hodin odposlechů, které v posledních měsících policie nasadila na podnikatele Romana Janouška a Ivo Rittiga. Policie zdokumentovala začátek případu, v němž s pomocí odposlechů odhalila skandální zneužití vojenské tajné služby. Z vyšetřovacích dokumentů vyplynulo, že vojenští špioni byli ovládáni vládní úřednicí Nagyovou.

Lidi trápí vysoké ceny, příjmy rostou méně

Vysoké ceny a klesající množství zboží a služeb, které si české domácnosti mohou finančně dovolit, jsou projevem drahoty. Drahota se projevuje zejména u energie a potravin. Příčinou vyšších cen jsou také politická rozhodnutí nebo vysoké ceny některých surovin. Jako příklad může posloužit fotovoltaika, která vedla ke zdražení cen elektřiny. Cenová hladina rostla, ale příjmy stagnovaly. V roce 2012 dosáhla průměrná mzda výše 25 101 Kč. V meziročním srovnání činil přírůstek 2,7 procenta. Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 3,3 procenta, reálně se tedy mzda snížila o 0,6 procenta

Kolik výrobků si Češi mohli koupit z průměrné mzdy

zboží

2010

2011

2012

chléb (kg)

1296

1132

1096

polotučné mléko (l)

1491

1389

1342

čerstvé máslo (kg)

200

176

184

vejce (kusů)

9545

10632

6975

jemné párky (kg)

246

248

222

mléčná čokoláda (tabulka 100 g)

1125

1121

1106

hovězí maso zadní bez kosti (kg)

136

136

125

nafta (l)

755

712

688

benzin Natural 95 (l)

752

706

684

Zdroj: Český statistický úřad

1 – Obec a její správa

zastupitelstvo a případné změny, volby – místní kandidáti

 místní části – připojování, oddělování a změny v katastru vůbec

 znak, prapor (vlajka) – udělení, předání

 hospodaření s rozpočtem, zapojení obce do mikroregionů apod., družební styky

 obecní provozy (skládka, vodárna, hřbitov…)

 ohlas života obce v médiích, webové stránky a jejich vývoj

Zastupitelstvo pracovalo podle stejného schématu jako v předchozích letech. Návrh rozpočtu města na rok 2013 počítal s příjmem 18 968 959,- Kč a s výdaji ve výši 17 073 485,- Kč. V závěrečném rozpočtovém opatření č. 12/2013 figurovaly hodnoty 33 073 552,- Kč na straně příjmů a 30 181 298,- na straně výdajů.  Na jednání zastupitelstva dne 27. 2. 2013 nebylo schváleno navrhované podání žádostí o dotace na zateplení budovy základní školy, zateplení kulturního domu a bezdrátový obecní rozhlas. Zastupitele k tomuto rozhodnutí vedly obavy z nejisté finanční budoucnosti města,  související s hrozbou vrácení šestnáctimilionové dotace z předchozích let.

V závěru roku zastupitelé schválili podání žádostí o tři dotace na velké investiční akce. Jedná se především o rekonstrukci komunikace a chodníků v ulici Na Sídlišti, první etapu rekonstrukce náměstí Kryštofa Haranta a opravu příjezdové komunikace do Kamýku.

V březnu se vzdala mandátu paní Martina Procházková, učitelka základní školy. Na její místo nastoupil podnikatel František Pustina, spolumajitel místní pekárny.S ohledem na zhoršující se ekonomickou situaci obyvatelstva vzrostl počet dlužníků za pronájem bytů ve vlastnictví města. Rada města proto v únoru přistoupila k výběru kauce ve výši dvou měsíčních nájmů a záloh na energie u nových žadatelů o byt. Tato kauce byla později snížena na výši jednoměsíční zálohy. Důvodem byl nedostatek finančních prostředků některých žadatelů o byt. Na veřejně prospěšných pracích bylo v tomto roce od března do listopadu u Města Bezdružice zaměstnáno 13 lidí z řad  nezaměstnaných evidovaných na úřadech práce.

Velká diskuze byla zahájena na jednání zastupitelstva města konaném 31. července. Jádrem problému se stala budova bývalého ředitelství státního statku č. p. 29. Tento dům nebyl již několik let využíván a po nedokončené rekonstrukci střechy dále chátral. Dům byl nabízen v několika dražbách, ale nikdo ho zatím nekoupil. Protože nejnižší podání stále klesalo, zastupitele a obyvatele Bezdružic ovládla obava, aby dům nekoupil někdo cizí a nepřeměnil ho na ubytovnu pro nepřizpůsobivé lidi. Obavy lidí byly vyvolány skutečností z několika okolních měst. V závěru roku bylo rozhodnuto pokusit se tento objekt získat v dražbě.

Tradiční návštěva osad členy zastupitelstva se letos uskutečnila v pátek 21. června. Za občany žijícími v místních částech se tentokrát vydal starosta sám. V Řešíně proběhla zajímavá diskuze s připomínkami k údržbě veřejných ploch z úst pana Drahoslava Čapka a paní Marie Elemansové. Připomínky směřovaly především na údržbu zeleně, ale také na problém kam s posekanou trávou. V Řešíně byl také vznesen požadavek na zveřejnění informací o problémech osad v Bezdružickém zpravodaji. V Pačíně nikdo z obyvatel nepřišel, ve Zhořci se připomínky týkaly větví zasahujících do vzdušného elektrického vedení a vody, která vytéká z polní cesty na silnici na konci obce ve směru na Hanov, kde v zimě vzniká nebezpečná námraza. V Kamýku se možné diskuze nikdo nezúčastnil. V Loučkách byl vznesen požadavek na umístění kontejneru na plasty. V Horních Polžicích, kde bývá obvykle hojná účast, se tentokrát dostavilo jen pět lidí a jejich připomínka směřovala na prověšené elektrické vedení na návsi a špatný stav dřevěného sloupu. Na poslední dvě zastávky v Kohoutově a v Dolních Polžicích opět nikdo nepřišel.

Vozidla města Bezdružice byla opatřena městským znakem.

2 – Obyvatelstvo a jeho pohyb

            významná životní výročí občanů

                narození

                zemřelí

                uzavřená manželství

                rozvedená manželství

                přistěhovaní

                odstěhovaní

                úmrtí bývalých občanů

                národnostní poměry

V roce 2013 zemřelo 10 bezdružických obyvatel. Prvním z nich byl hned v počátku roku pan Jaroslav Vild z bezdružického polesí. Pan Vild byl celoživotním lesníkem a lesním odborníkem. K jeho zájmům patřila myslivost a ornitologie.  V květnu zemřela paní Anastázie Bendová z č. p. 100. V Bezdružicích žila od roku 1950 a celý život pracovala v zemědělství, převážně v rostlinné výrobě. Po vleklé nemoci zemřela paní Jaroslava Kalná z č. p. 22. Do Bezdružic Kalných přišli z Nymburka a oba pracovali také v zemědělství.

Dalším zemřelým byl Bohumil Drmla. Jeho velkým koníčkem bylo horolezectví. Jeho podpis by se dal najít ve vrcholové knížce na švýcarském Materhornu, kam jako jediný občan Bezdružic vystoupil. Bohouš Drmla byl také členem ochotnického souboru v Bezdružicích a v posledních letech života se stal propagátorem a cvičitelem aikida. Dlouholetým lesníkem a zkušeným těžařem byl pan Štefan Ondrka z bytovek. Paní Marie Štěpánková sice žila poslední měsíce u dcery na nádraží v Kokašicích, ale po dlouhá léta byla obyvatelkou bezdružického nádraží, kde i pracovala jako staniční dělnice. Z č. p. 208 ve Fučíkově ulici odešla paní Marie Košátková, rozená Synková. Poslední roky produktivního života byla kuchařkou v mateřské škole. V září ve věku 80 let zemřela paní Hana Kalistová z č. p. 16 na náměstí. Paní Kalistová pečovala o bezdružický kostel a patřila v posledních letech k nemnoha věřícím, kteří navštěvovali bohoslužby. V závěru roku ještě zemřel bývalý pracovník státního statku a zedník pan Jaroslav Havel.  Posledním, kdo odešel z našeho světa, byl pan Miloslav Šiman. Starší obyvatelé ho pamatují ještě jako řidiče sanitního vozu. Ke konci pracovní kariéry byl zaměstnán u technických služeb města a byl vyhledávaným elektrikářem. Z bezdružických obyvatel, kteří nás navždy opustili v roce 2013, je třeba vzpomenout také na pana Vladimíra Zíku, který po smrti manželky dožil v domě s pečovatelskou službou v Konstantinových Lázních.

 Naopak radostí jsou narozené děti. V roce 2013 se v našem městě narodilo 6 chlapečků a 3 holčičky. V rámci bezdružické matriky se uskutečnilo celkem deset svatebních obřadů. V Bezdružicích to byly tři svatební obřady, jeden na Krasíkově, tři v Konstantinových Lázních, dva na Gutštejně a jedna svatba byla až v Cebivi.      

                                                                   

Obec, část obce                      celkem obyvatel                       muži                       ženy

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bezdružice                              816                                          415                         401

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dolní Polžice                              3                                              1                            2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Horní Polžice                           26                                             17                           9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kamýk                                       4                                               2                            2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kohoutov                                   0                                               0                            0

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Křivce                                       13                                              6                             7

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pačín                                          5                                               3                             2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Řešín                                         36                                            16                           20

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zhořec                                        9                                              4                             5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem:                                   912                                          464                         448                         

3 – Hospodářské poměry  

               zemědělství (farmy, statky, družstva), obecní a jiné lesy

                průmyslové provozy, obchody, živnosti, trhy

                doprava (místní zastávky, jízdní řády....) a spoje (místní pošta, poštovna....)

                výstavba, infrastruktura

                změny v majetkových poměrech občanů

Pro technické služby byl v lednu zakoupen sypač, nástavba na vozidlo Multikar. Tím došlo k usnadnění práce při zimní údržbě komunikací. Doposud byl posyp prováděn dvoumužnou obsluhou Multikáry, přičemž jeden vozidlo řídil a druhý rozhazoval za jízdy posyp lopatou. Od 1. ledna vykonává funkci odborného lesního hospodáře pro město Bezdružice Ing.  Karel Luňák z Konstantinových Lázní. Dne 11. března 2013 byl proveden zápis o předání 328 193 m² lesních pozemků do vlastnictví města. Další nárok na 29 330 m² zemědělské půdy je řešen soudní cestou. V letech 2005 a 2006 byly tyto pozemky neoprávněně Pozemkovým fondem ČR prodány Ing. Arch. Bohumilu Královi, který hospodaří na farmě Řešín.

Naopak lesní cesta od Křivců k Rekreačnímu areálu Bezdružice nad Zaječím rybníkem byla bezplatně převedena Lesům České republiky. Důvodem byl příslib, že tento státní podnik provede její opravu. V podzimních měsících byly vysázeny nové ovocné stromky podél cesty za kapličkou nad Bezdružicemi a podél panelové cesty za Kohoutovem, po níž je vedena značená cyklotrasa. Sazenice starých ovocných odrůd byly získány z akce Tisíc stromů pro Plzeňský kraj.

Doprava

Železniční i autobusová doprava probíhala podle jízdních řádů platných od prosince 2012 a nedoznala žádných změn. Autobusovou dopravu zajišťoval podnik ČSAD Autobusy Plzeň. Na linky byly nasazovány autobusy typu SOR 9,5 a SOR 10,5 a Karosa C 734. Provoz na trati Pňovany – Bezdružice zajišťovaly České dráhy motorovým vozem řady 810 s přípojným vozem 012. Ten je ve vlacích řazen jen o víkendech od dubna do října. U příležitosti Bezdružického parního léta jezdila na lokálce místo této 40 let staré soupravy modernizovaná jednotka řady 814. Třikrát na bezdružické trati jezdila i nejmodernější motorová jednotka Českých drah řady 844 od polského výrobce Pesa Bydgoszcz. Poprvé to bylo v sobotu 13. dubna při akci Vítání jara na lokálce. Další nasazení tohoto vozidla proběhlo v rámci zahájení lázeňské sezony v sobotu 22. května a 5. října při každoročních Slavnostech jablek na Krasíkově.

Přivítat jaro na lokálce Pňovany – Bezdružice bylo cílem akce Pochod za mašinkou do Bezdružic, který se uskutečnil v sobotu 13. dubna ze zastávky Strahov. Pochod o délce 12 km vedl přes Hradišťský vrch do Konstantinových Lázní a končil na nádraží Bezdružice. Pro děti byla připravena soutěž a na konci pochodu v Bezdružicích společné pečení špekáčků.

Při příležitosti pochodu na trati mimořádně jezdila po 9. hodině nejmodernější motorová jednotka Českých drah Regioshark výrobce PESA Bydgoszcz. Nasazení nové motorové jednotky bylo umožněno za přispění Plzeňského kraje. Pochod za mašinkou do Bezdružic je doprovodnou akcí výstavy PLZEŇ JEDE S EVROPOU, která se konala v mázhausu plzeňské radnice na náměstí Republiky do 19. dubna 2013.

V závěru roku krajská organizace POVED (organizátor veřejné dopravy) oznámila svůj záměr redukovat počty vlaků z důvodu nedostatku finančních prostředků. Obce na Konstantinolázeňsku včetně Bezdružic vyjádřily s jakýmkoliv omezováním dopravy nesouhlas. Přesto od 15. prosince vlak 27319 (odj. z Bezdr. v 14.12 hod.) a 27318 (příj. Do Bezdr. v 15.50 hod.) jezdí pouze v pracovních dnech, o víkendech nejezdí. Obcím se podařilo projednat platnost tohoto omezení jen na zimní období (cca do poloviny dubna).

 Město a jeho vývoj

V prvním dubnovém týdnu byly zahájeny práce na výměně střešní krytiny hlavního sálu kulturního domu. Projekt s názvem „Aby na nás nepršelo“ byl realizován s finanční podporou Programu rozvoje venkova ČR. Práce provedla firma Klempířství a pokrývačství Jiří Koutný z Úterý. Dokončení prací předpokládáme nejpozději 22. dubna. Po celý rok pokračuje rekonstrukce domu č. p. 205. Pro realizaci izolací obvodového zdiva byl městem odprodán pozemek v těsném sousedství domu. Z toho důvodu bylo nutné provést přeložku elektrického kabelu a chodníku. Majitel pan Halíř po přeložení chodníku pozemek okolo domu oplotil.

V září byla zahájena oprava vodovodu a kanalizačních šachet v Úterské ulici. Stavba měla být provedena bezvýkopovou technologií, což se později ukázalo jako nemožné, a proto bylo nutné kopat. Tato akce byla zpestřena netradiční nehodou. V neděli 15. září v nočních hodinách spadlo do výkopu na křižovatce u bývalé truhlárny auto provozovatele restaurace Sport na hřišti i s řidičem. Auto bylo ve výkopu zapasované jako v krabičce. Nikomu se nic nestalo, řidič z auta sám vylezl. Paradoxem je, že řidičem auta byl pan Michalčák, který bydlí v domě č. p. 109 přímo u této křižovatky.

V závěru roku zahájili stavbu rodinného domku manželé Bastlovi na konci zatím bezejmenné uličky (za bývalými statkovými dvojdomky v ulici ČSA). Do konce roku měli vybudovanou základovou desku. Tato stavba si vyžádá rekonstrukci vodovodní a kanalizační přípojky v příštím roce. Další nový dům vyrostl v ulici Sluneční za hřbitovem. Stavitelé Romana Komárková a Tomáš Jadroň měli ke konci roku hotovou hrubou stavbu včetně střechy. Marek Kalista v tomto roce zahájil rekonstrukci a přístavbu domu č. p. 17 na náměstí za kostelem. I tady byla stavba do konce roku zastřešena.

 

V průběhu července byla v naší škole zahájena realizace projektu „Škola pro všechny“. Projekt byl prostřednictvím místní akční skupiny Český Západ – Místní partnerství podpořen dotací z Programu rozvoje venkova ve výši 692 452 Kč. Vlastní podíl na realizaci projektu ve výši 223 618 Kč byl uhrazen z rozpočtu města Bezdružice. V rámci projektu byly během prázdnin opraveny podlahy v šesti třídách. V sedmi třídách byl na začátku nového školního roku nový nábytek, nová keramická tabule, třídy byly vymalovány, radiátory natřeny a byly zřízeny nové hygienické koutky.

KONTEJNER NA TEXTILNÍ ODPAD

V průběhu měsíce srpna byl ve spolupráci s firmou KOUTECKÝ s. r. o., Duchcov v ulici Na Sídlišti umístěn kontejner na textil a obuv, který rozšiřuje již stávající řadu kontejnerů na tříděný odpad. Odložený textil je určený k dalšímu použití.

Obživa obyvatelstva

Ztrátou zemědělství celá oblast přišla o mnoho pracovních míst. Státní statek provozoval zemědělství se vším všudy, čili s výrobou mléka i masa a pěstováním obilí, brambor i pícnin. Současní zemědělci se většinou omezují jen na pastevectví a péči o krajinu, na což stát poskytuje vydatné dotace. Pracovních příležitostí tím však výrazně ubylo. Na Bezdružicku v roce 2013 hospodařili tito soukromí zemědělci:

      Ing. arch. Bohumil Král (Agrofarmy Bezdružice se sídlem v bývalém VKK Řešín)

      Ing. Petr Kalista z Bezdružic

      Ota Hovorka z Kamýku

      Oldřich Hovorka z Kamýku

      Ing. Libor Orava z Bezdružic (od roku 2011 chová v ohradě pod tratí karpatské       jeleny)

      Radko Andrejs z Konst. Lázní

      Josef Ženíšek z Nové Vsi

      Kristýna Bock Fialová z Křivců

      Agropodnik Hostíčkov

 Velká část obyvatelstva za prací dojíždí. Tradičním zaměstnavatelem v regionu, zejména pro ženy, jsou Léčebné lázně Konstantinovy Lázně. Další pracovní místa lidé našli v průmyslových areálech a podnicích v okolních městech. Je to zejména firma Kermi ve Stříbře, průmyslový areál u Ostrova u Stříbra a firmy na Borských polích v Plzni. Několik lidí dojíždí i do Černošína, Plané u Mar. Lázní a Mariánských Lázní. Za prací místní lidé jezdí i do Spolkové republiky Německo.

Nejvíc lidí přímo v Bezdružicích zaměstnává základní škola, pracuje tu celkem 30 lidí. Dalším větším zaměstnavatelem je Kovovýroba Honzík a Žárová zinkovna HBB, v obou případech se jedná o cca 25 zaměstnanců. Dvanáct stálých zaměstnanců má Město Bezdružice včetně technických služeb a uvolněného starosty. U Českých drah na pracovišti Bezdružice pracují 4 strojvůdci a jedna pokladní na nádraží. Uhelné sklady Tempo Klatovy zaměstnávají 2 lidi stejně jako Zemědělské družstvo Vlčák v areálu bývalého Agroservisu. Lakovna Semerád má 3 zaměstnance stejně jako Autodoprava Kozák. U Agrofarem Bezdružice se sídlem v Řešíně pracuje 5 lidí. Tradičním oborem v regionu je lesnictví. Majitelem státních lesů je podnik Lesy ČR, další lesy vlastní obce a soukromé osoby. U různých společností zabývajících se hospodařením v lesích pracuje cca 10 bezdružických obyvatel. Z Bezdružic jsou také 4 příslušníci Policie ČR. Několik lidí pracuje také ve zdravotnictví. Na zdravotním středisku v Bezdružicích jsou stálé ordinace obvodního lékaře a dětské lékařky. Jedenkrát týdně sem dojíždí gynekolog a rehabilitační sestra. Z místa je ale jen obvodní lékař MUDr. Tomáš Böhm a jedna zdravotní sestra. Za prací ve zdravotnictví nejméně 2 ženy dojíždí do Plzně. Obchodní síť přinášela v roce 2013 obživu už jen cca 6 lidem.

Pracovníci školy

      

10/11

11/12

12/13

Počet pracovníků celkem

32

30

30

Počet učitelů ZŠ

14

12

12

Počet vychovatelů ŠD

1

1

1

Počet učitelek MŠ

3

3

3

Počet učitelů ZUŠ

4

4

4

Počet správních zaměstnanců ZŠ

5

5

5

Počet správních zaměstnanců MŠ

2

2

2

Počet správních zaměstnanců ŠJ ZŠ

3

3

3

 

Obchod a služby

Po zrušení trafiky paní Adamcové na náměstí se prodeje novin a nápojů ujala paní M. Gengelová v prostorech své bývalé prodejny v bytovce č. p. 239/240. Velkou ztrátu utrpěli bezdružičtí obyvatelé od 1. dubna. Spotřební družstvo Jednota k tomuto dni uzavřelo prodejnu průmyslového zboží na náměstí. Původně v tomto domě byla restaurace Löwensteinský dvůr. Po roce 1945 tu vznikla prodejna průmyslového zboží. Dlouholetým vedoucím prodejny byl pan Matoušek z Kokašic. Za jeho éry prodejna získala velký věhlas v širokém okolí. Dal se tu nakoupit široký sortiment šroubků i hřebíků, elektroinstalačního materiálu, nářadí a malých elektrických spotřebičů. V nabídce byly ale také chladničky, pračky a televizory. Po panu Matouškovi se vedoucí prodejny stala paní Panošová také z Kokašic. To už byl sortiment na úkor železářství a elektro rozšířen o drogerii a papírnictví. Prodejna byla v rámci spotřebního družstva Jednota stále hodnocena jako jedna z nejlepších. V posledních letech byl sortiment prodejny stále chudší. Na přelomu tisíciletí lidé začali nakupovat v supermarketech, specializovaných prodejnách a přes internet. Poslední vedoucí prodejny byla paní Ivana Šulcová z Bezdružic. Ta se po zrušení bezdružické prodejny stala vedoucí nově otevřené prodejny se stejným sortimentem v Konstantinových Lázních.

 V polovině července byl uzavřen Šenk u Petra na náměstí, který provozoval Petr Houser z Bezdružic. Hospoda naštěstí nezůstala uzavřená dlouho a již 2. srpna byla znovu otevřena novou provozovatelkou paní Olgou Iglovou. Podnik dostal nové jméno „U Sparťana“ a začalo se tu opět vařit. Pozitivní bylo, že všechny prostory byly zpočátku nekuřácké. To však mělo za následek nízkou návštěvnost a vyloučení kuřáctví bylo nakonec zcela zrušeno. Bývalý i současný provozovatel byli v prostorách v nájmu.

Jednotou opuštěný dům po bývalé průmyslové prodejně získali obchodníci vietnamské národnosti a začal tu stavební ruch. V září se dům ze strany náměstí dočkal nové fasády křiklavě žluté barvy a vnitřní prostory byly upraveny. Novou prodejnu, nabízející potraviny, drogerii a domácí potřeby, tu poprvé otevřeli 4. listopadu. Jednalo se však o přestěhování obchodu z prodejny na sídlišti, která je od té doby opět prázdná a nevyužitá.

 

4 – Zdravotnictví a sociální péče

            místní zařízení,

           ordinace místního lékaře, dojíždění, veterinární akce (očkování psů apod.)

Zdravotní středisko je zřízeno v pavilonu mateřské školy ve Fučíkově ulici. Stálou ordinaci tu má obvodní lékař a dětská lékařka. Jednou týdně sem dojíždí gynekolog a rehabilitační sestra. Zubní lékařka má svoji ordinaci v Konstantinových Lázních.

 

5 – Školství, kultura, sport, cestovní ruch - turismus

            knihovna, památková péče a další

            konkrétní akce (poutě, masopust, májka…)

Škola

Ve škole k žádným personálním změnám oproti roku 2012 nedošlo, ve stejném složení pracuje i školská rada. Ve školním roce 2012/2013 navštěvovalo školu 129 dětí, což je proti předchozímu školnímu roku pokles o 12 dětí.  Ve školní jídelně se stravovalo 85 dětí.

Zápis do 1. třídy proběhl 30. ledna a zúčastnilo se ho 16 dětí. Zápis je prováděn netradiční formou pomocí her a pohádek za účasti starších dětí. Rodiče 4 dětí požádali o odklad školní docházky pro své děti.

Rodiče jsou o prospěchu svých dětí informováni na třídních schůzkách nebo konzultacích jednotlivých vyučujících. Třídní schůzky všech rodičů proběhly i v tomto roce v dubnu a listopadu. Další schůzka rodičů vycházejících žáků se zástupci středních škol a učilišť proběhla v listopadu. Rodiče, především dětí na I. stupni, měli možnost zúčastnit se i výuky a zapojit se do projektového vyučování. Pomáhali i při organizaci školních výletů a exkurzí. Dobrá komunikace s rodiči byla jedním z důležitých cílů školy. Žáci školy se účastnili se svými pořady celé řady kulturních akcí, ať už pořádaných školou, či odborem kultury MěÚ: Martinská pouť v Křivcích, Setkání seniorů, Rozsvícení vánočního stromu, Mikulášská nadílka, Vánoční nadílka, besídka ke Dni matek.

Žáci se zúčastnili dopravní soutěže BESIP i matematických soutěží. Žák David Škarda obsadil 2. místo v okresním kole Matematické olympiády a postoupil do krajského kola, dále se stal vítězem okresního i krajského kola v soutěži Matematický klokan, zvítězil v krajském kole a v republice byl třetí. Žák Jaroslav Semerád obsadil 1. – 2. místo v okresním kole Pythagoriády.

Největší účast a úspěchy byly zaznamenány opět ve sportovních soutěžích. Ve florbalu obě dívčí kategorie zvítězily v okresním kole a postoupily do krajského kola v Plzni. Starší žáci obsadili 3. místo v okresním kole. Mladší žáci skončili druzí v okresním kole v kopané. Druhé místo v rámci okresu obsadily mladší žákyně v košíkové.V Poháru rozhlasu v atletice mladší žákyně získaly 3. místo. Žáci se zúčastnili celé řady dalších okresních soutěží, jako je atletický čtyřboj a trojboj, atletická všestrannost, Večerní běh Tachovem a Večerní běh Planou. Kromě těchto školních akcí startují naši žáci také v krajském atletickém přeboru za atletický oddíl Baník Stříbro.

Dne 27. 3. 2013 proběhla ve škole akce ke Dni učitelů. Žáci devátých tříd se na jeden den stali učiteli. Většina mladých učitelů přijala tento den s úsměvem a nechala opravdové učitele odpočívat. Každý z deváťáků si vybral předmět dle svého gusta. Mladí učitelé zaplnili téměř všechny třídy a jejich práci ostatní žáci ocenili. Byl to jeden ze dnů, kdy deváťáci ukázali, že se dokáží ujmout role dospělého. Učili předměty jako: matematika, přírodopis, zeměpis, tělocvik a další. I na prvním stupni žáci dokázali, že se umí soustředit a věnovat učitelům pozornost. Na druhém stupni nebylo tak lehké získat si pozornost puberťáků, i přesto to mladí učitelé nakonec dokázali. Roli učitelů děti zvládly na výbornou.

Školní sport

Preventan Cup 2012/13

Vybíjená je tradiční míčová hra s jednoduchými pravidly. Těší se velké oblibě, především u mladších dětí. Je kvalitní průpravou pro sporty jako např. volejbal, basketbal, házená a další. Vybíjená rozvíjí fyzické schopnosti dětí jako hbitost, rychlost, vytrvalost a přesnost. Učí týmové spolupráci, smyslu pro fair play, prohlubování taktického uvažování, přemýšlení, a to i v rychlosti a pod tlakem. Důležité je i osvojení zásad správného chování při míčových sportech. Tomu všemu se 20 žáků učilo vždy ve středu odpoledne v tělocvičně na kroužku vybíjené. Preventan Cup je celostátní soutěž ve vybíjené základních škol, které se i letos naše škola zúčastnila jak v kategorii dívek, tak v kategorii smíšené.

Ve středu 10. 4. 2013 se dívky zúčastnily turnaje pro 4. a 5. třídu. Přihlásilo se 7 týmů. Dát dohromady družstvo 10 hráček a 2 náhradnic bylo pro naši malou školu problém. Hrál postupně každý s každým. Vlivem úprav pravidel, o kterých se hráčky dozvěděly až krátce před turnajem, docházelo k časté ztrátě míče a děvčata skončila až na šestém místě. Žádnému družstvu ale dívky výhru nedaly zadarmo a s každým bojovaly za všech sil.  Po týdenním tréninku podle nových pravidel se 19. 4. 2013 děti vydaly na další turnaj. Tentokrát smíšený pro 4. a 5. třídu. Přihlásilo se 11 škol a bezdružičtí skončili na krásném 5. místě. Na přelomu března a dubna se děti ZŠ Bezdružice zúčastnily basketbalového turnaje AND 1 CUP v Tachově. V konkurenci čtyř tachovských škol a jednoho týmu ze ZŠ Bor si nevedly tak špatně. Mladší žákyně skončily druhé, starší dívky třetí a starší žáci čtvrtí. Každému družstvu se podařilo alespoň jednoho soupeře porazit.

Květen je každý rok ve znamení atletických soutěží. Atletické klání začalo tradičním Pohárem rozhlasu družstev. Jsme jedinou malou školou, která se této soutěže účastní pravidelně. Ostatní již účast vzdali pro nedostatek dětí. A tak se naši atleti utkávají s výběrem sportovců z tachovských a stříbrských škol a školy z Plané a Boru. Nejlépe se dařilo mladším dívkám, které jako jediné stály na stupních vítězů. Skončily bronzové. Nejhodnotnější výkon předvedla Karolína Poubová v hodu míčkem výkonem 56,39 m. Své soupeřky překonala o 13 metrů a vytvořila nový školní rekord. Dobře si počínala i štafeta ve složení M. Vacatová, K. Poubová, K. Kuncová a I. Pešulová. Dívky doběhly do cíle v třetím nejrychlejším čase. Mladší hoši obsadili celkové 5. místo. Nejhodnotnějšího výkonu dosáhli naši vytrvalci v běhu na 1 000 metrů. V něm Karel Rohm doběhl na 3. a David Ott na 4. místě. J. Semerád výkonem 434 cm doskočil celkově na třetí místo. Výkony nejen našich atletů značně sráželo počasí. Celé dopoledne hustě pršelo, a tak skokani do výšky skákali do mokrých duchen, vytrvalci probíhali loužemi a dálkaři doskakovali do zcela promočeného písku. Nikdo závod nevzdal a někteří si ještě dokázali vytvořit osobní rekordy.

Starší žactvo tvořili převážně žáci a žákyně 9. třídy.  L. Šašková v běhu na 800 m doběhla ve čtvrtém nejrychlejším čase, A. Pohlotová ve skoku dalekém obsadila druhou příčku výkonem 438 cm, Z. Miksová vyhrála vrh koulí výkonem 8,52 m a štafeta doběhla na třetím místě. Nejhodnotnější výkon mezi chlapci zaznamenal R. Mašín v běhu na 60 m. Časem 7,6 obsadil stříbrnou příčku stejně jako ve vrhu koulí výkonem 11,37 m.

Dne 30. dubna 2013 byla v obřadní síni v Bezdružicích podepsána oficiální mezinárodní partnerská smlouva mezi školou v Erbendorfu a naší školou. Smlouvu podepsali ředitelé obou škol Peter Preisinger a Eva Kalistová a starostové měst Hans Danko a Jan Soulek. Spolupráce naší a německé školy začala již před třemi roky a podepsáním symbolického dokumentu byla povýšena i na úroveň obou měst. Spolupráci pozitivně hodnotí nejen žáci a učitelé, ale i rodiče žáků.

Mateřská škola

V úterý 9. dubna proběhl zápis do mateřské školy v Bezdružicích. Po přivítání rodičů a dětí se všichni usadili na malé židličky a „představení“ mohlo začít. Třída „berušek“ si připravila básničky, písničky a tanečky se zvířátkovou tematikou a potlesk jim byl odměnou. Třída „kočiček“, tj. starších dětí, si připravila motivační cvičení, taneční a uvolňovací hry pro pobavení přítomných. K zápisu přišlo 8 dětí se svými rodiči.

Školní rok 2012 – 2013 v Základní umělecké škole Bezdružice

Na začátku školního roku nastoupilo do přípravného ročníku 19 žáků, z toho 12 dívek. Do základního studia nastoupilo celkem 62 žáků, z toho 37 dívek, a do dechového orchestru docházelo 16 žáků, z toho 10 dívek. Na škole vyučovali p. Jiří Palát, p. Jiřina Dvorská, p. Oblištil a p. Květuše Konšťáková. V druhém pololetí se uskutečnily přehrávky v měsíci květnu ve všech třídách. Ve dnech 3. 6. – 7. 6. se konaly přijímací, postupové a závěrečné zkoušky, při kterých byli všichni žáci úspěšní.

Dne 11. 6. dopoledne se uskutečnil koncert pro děti z mateřských škol v Bezdružicích a Konstantinových Lázních. Odpoledne se od 16:30 hod uskutečnil závěrečný koncert žáků školy, kde se představilo 13 nejlepších interpretů školy. Před poslední skladbou koncertu byly dvěma absolventům ZUŠ předány ředitelkou školy Mgr. Evou Kalistovou a starostou města Mgr. Janem Soulkem upomínkové předměty jako poděkování za jejich práci a reprezentaci školy nejen v soutěžích, ale též při koncertech DOM JUVENKA.

Hodnocení žáků na konci I. pololetí: 34 žáků prospělo s vyznamenáním a 28 prospělo, II. pololetí: 34 prospělo s vyznamenáním a 21 prospělo. Na konci druhého pololetí ukončilo řádně docházku 5 žáků.  

Kultura

 Své pokračování měly i v tomto roce tradiční kulturně-společenské akce, kterými jsou masopustní průvod s masopustní maškarní taneční zábavou, Floriánská pouť a Českobavorské pivní slavnosti. Tři koncerty vážné hudby uspořádal Klub přátel Kryštofa Haranta v klubovně kulturního domu. Filmové melodie a dechovka zazněly na výročním koncertu Dechového orchestru mladých JUVENKA.  

XXXV. Výroční koncert DOM JUVENKA

V sobotu 27. dubna 2013 v 19:00 hod se konal výroční koncert DOM JUVENKA, který patří mezi přední kulturní akce ve městě. Na koncert přišlo asi 320 diváků. Moderátorkami programu byly tradičně Renata Palátová a Veronika Ernstová. Koncert ukázal celoroční práci orchestru na přípravě nového repertoáru a souhře jednotlivých nástrojů a sekcí. V loňském roce někteří hudebníci ukončili členství v orchestru a bylo nutné jejich hlasy doplnit mladšími hudebníky. Zahajovací skladbou byla Hawaii Five - 0. Koncert Juvenky pak pokračoval skladbou Španělský tanec, Hey Jude, ve které se jako sólista představil na klarinet Michal Kyml. Dále zazněly skladby Variazion in Blue, Smoke on the Water, Abba gold, Concerto D´amore a poslední skladbou první poloviny koncertu byla směs z filmů W. Disneyho. Polkou Nad Lužnicí svítá zahájila Marlen Kučerová druhou polovinu koncertu. V dalších skladbách v lidovém tónu se představila Kateřina Křepelová a Eva Radová. Závěrečnou polku koncertu zazpívala Kateřina Křepelová. Po skončení koncertu obecenstvo mohutně aplaudovalo, a proto přišly na řadu dva přídavky v podobě písniček Škoda lásky a Zůstaň tu s námi.

Floriánská pouť

Program XVII. Floriánské poutě probíhal opět v prostoru vedle kulturního domu a byl tentokrát sestaven převážně z místních účinkujících. Vše odstartoval hodinový koncert bezdružické Juvenky. Během dne byla zařazena tři vystoupení dětí Základní školy Bezdružice. Nejprve to byl pěvecký soubor Amálky se zpěvem a flétničkami. Pak předvedl taneční kroužek předtančení ve stylu country. V odpoledním čase ještě děvčata zatančila exotickou Shakiru. K předtančení na skladbu Gangnamstyle populárního jihokorejského rappera PSY si děvčata přizvala na pomoc i jednoho kluka. Dva vstupy měla dechovka Chodovarka z Chodové Plané a program zakončila místní hiphopová kapela Skavare. V přestávkách mezi hudebními výstupy vyplnil kejklíř Vítek, který se jednou představil jako harlekýn, podruhé zahrál brémské cirkusanty a nakonec chodil mezi lidmi jako bájný efreet. Zapojení dětí bezdružické školy do programu přineslo větší účast místních lidí.

Českobavorské pivní slavnosti   

Na náměstí Kryštofa Haranta se lidé mohli přijít pobavit a zatančit si 20. července od 16 hodin. Program zahájila myslivecká kapela Atlas v lidovém tónu. Další skupina Kočky neberem chtěla po loňském úspěchu natočit v Bezdružicích svůj videoklip, kde měli návštěvníci ztvárnit tančící dav. Před kameru se ale téměř nikdo se svými tanečními kreacemi neodvážil, a tak to skončilo fiaskem. Velkým lákadlem programu byla hudební skupina Olympic Revival, na níž přišlo mnoho lidí. Závěr patřil skupině Klubíčko, která hrála až do nočních hodin. Součástí programu samozřejmě byly soutěže v pití piva v kategorii muži, ženy a kolektivy. Čepovalo se pivo z rodinného pivovaru Chodovar a bavorské pivo z partnerského města Waldershofu.

Bezdružické parní léto

Tato akce pořádaná na železnici občanským sdružením Plzeňská dráha má v Bezdružicích tradici od roku 2007. Díky doprovodnému programu ji lze zařadit také mezi kulturní akce. Červencová část BPL probíhá souběžně s pivními slavnostmi. O víkendu 10. a 11. srpna bylo poprvé zpřístupněno malé železniční muzeum, budované o. s. Plzeňská dráha v objektu bývalého skladiště na bezdružickém nádraží.

Taneční zábavy

Zatančit si lidé mohli na tanečních zábavách pořádaných městem i místními spolky v kulturním domě. V sobotu 19. ledna pořádali zábavu fotbalisté TJ Jiskra a k tanci zahrál Vladimír Neckář Band Plzeň. Masopustní maškarní zábava pořádaná městem byla 9. února a tak jako vloni zahrálo duo J+J. Podzimní sezonu odstartovala 19. října hasičská zábava s Amati Bandem. Poslední taneční zábavou roku byl 9. listopadu hokejový ples, na kterém zahrálo duo Straka & Suchánek.  

Divadlo

Odbor kultury městského úřadu uspořádal několik divadelních představení v kulturním domě. Již 12. ledna vystoupil amatérský divadelní spolek Komedyjanti z Tachova s třemi povídkami ze sbírky Bubáci pro všední den autora Karla Michala. V sobotu 30. března sehrál soubor Semtamfór hru Jiřího Justa „Záměna“. V červenci město Bezdružice zvalo příznivce divadla a fotbalu na představení Viktorka na Řípu. Loutkové představení bylo inspirováno úspěchy fotbalistů Viktorie Plzeň. Představení se odehrálo v nafukovacím stanu na náměstí Kryštofa Haranta v pátek 19. července. V sobotu 27. srpna mohli lidé navštívit Hodinku zpívání v provedení hudebního divadla Hnedle Vedle.

Kino    

Kino Bezdružice přerušuje svoji činnost, protože nemá jinou možnost promítání filmů než na 35mm kopiích.  Ty se ale od nového roku přestaly vyrábět a filmové novinky se tím staly nedostupné. Posledním promítaným filmem tohoto roku byl 7. června film Můj pes Killer promítaný ještě ve starém formátu. Investice do nové promítací techniky dosahovala k částce půl milionu korun. Zastupitelstvo města rozhodlo novou techniku nepořizovat a provoz kina ukončit.

Řadu dalších kulturních akcí lidé mohli navštívit v blízkých Konstantinových Lázních, především v podobě hudebních festivalů a koncertů. V sále Alžbětina dvora mohli v říjnu lidé zhlédnout divadelní představení Titanic 1912 podle F. Ringo Čecha v podání divadelní společnosti Divoch.

Zámek v Bezdružicích byl plný surrealistických obrazů

Květa Čapková, malířka a rodačka z Bezdružic, zahájila v sobotu odpoledne výstavu svých obrazů na zámku v Bezdružicích. Výstavu, která měla trvání jen do neděle, navštívilo v sobotu asi dvacet osob. „Náměty obrazů čerpám hlavně ze svého života, ze svých zkušeností. Člověk má dobré období, někdy pochmurné období,“ sdělila autorka obrazů Deníku. Květa Čapková využívá tvorby oleje na plátně. Namalovat jeden obraz jí zabere přibližně čtyřicet hodin. Malířka si zvolila již na počátku svého působení umělecký styl surrealismus. Ten zdůrazňuje podvědomí, snaží se zachytit sny, představy, různé pocity a myšlenky malířů.  „Se surrealismem se člověk musí narodit. Malíře ovlivňuje spousta faktorů při jejich tvorbě, já jsem se s tímto stylem narodila,“ řekla Čapková. Mezi její obrazy patří například Čtení zakázané knihy, Modrá, Žena s růžemi, Na rozhraní dvou světů a řada dalších.Výstava čítala několik obrazů, které Čapková během několika let vytvořila. Její díla jsou známá ale také v Lucembursku nebo v Norsku. Zde měly její obrazy velký úspěch. Několik jich bylo vydraženo v aukci, jejíž výtěžek směřoval na zřízení dětského centra.„Mám dost zájemců o obrazy. Ten, kdo chce namalovat nějaký obraz, musí mít představu, kterou já ztvárním na plátno. Ale nemaluji podle fotografií,“ představila svou tvorbu Čapková. Ta má již domluvenou další výstavu v září v Tachově v jízdárně Světce.Výstava obrazů proběhla na zámku v Bezdružicích.

Bezdružický skleněný betlém byl v červenci převezen na zámek do Pardubic. Bezdružice tím přišly spolu s uzavřením zámku o velkou turistickou atrakci.

6 – Spolková a politická činnost, náboženský život

činnost jednotlivých sdružení (hasiči, myslivci,…), spolků, stran, církví

Spolek včelařů a myslivecké sdružení nedoznaly v roce 2013 žádnou změnu. Místní organizace Svazu chovatelů uspořádala i v tomto roce dvě výstavy.

Sport  TJ Jiskra

Výbor TJ Jiskra Bezdružice pracoval ve složení Houser, Kadeřávek, Mgr. Soulek, Maroušek, Ing. Kalista, Petřina a Beran. TJ má v současné době 6 fotbalových a 1 hokejové mužstvo hrající pravidelnou soutěž a jeden oddíl rekreačního volejbalu. Pod vedením pana Horvátha a paní Tancošové hráli minižáci okresní přebor mladších přípravek, jehož jeden turnaj uspořádala i naše TJ. Žáci hrají krajskou soutěž pod vedením pana Filipa a pana Berana. Po skončení sezóny oba trenéři i s většinou žáků odešli do dorostu. Protože zájemců o fotbal z řad žáků bylo málo, začalo se jednat o spolupráci s Konst. Lázněmi o střídavém startu jejich starších žáků u nás a našich mladších u nich. Povedlo se a žáci mohli pokračovat v krajské soutěži.

Dorost trénoval pan Maroušek a Holík st. Muži A pod vedením p. Petřiny, Votíka, Jaroše a Kadeřávka na jaře moc radosti neudělali a po špatných výkonech spadli díky horšímu skóre do okresního přeboru. Na podzim se změnil realizační tým. Staronovými trenéry se stali pan Štefanisko, Votík a Gengel. Kluci dokázali, že fotbal hrát nezapomněli a v OP byli i na 2. místě s 33 body a 2bodovou ztrátou na vedoucí Tachov. Družstvo Muži B po dvě sezóny vedli pánové Bastl st., Kolesa a Chachula a tým hrál za pomoci hráčů „A“. 

Nedostatek hráčů byl příčinou zániku družstva muži „B“. Do podzimní fotbalové sezony již nastoupil pouze jeden bezdružický tým mužů. Fotbal hráli i dříve narození sportovci.  Senioři pod vedením pana Bydžovského a pana Housera se ve své soutěži pohybovali na konci tabulky.  Byli suverénně nejstarším týmem celé soutěže. V této kategorii se nikam nepostupuje ani nepadá a hraje se pro radost a na žízeň.

Fotbalový turnaj seniorů

V sobotu 2. února se v tělocvičně bezdružické základní školy uskutečnil fotbalový turnaj seniorů. Z původně pozvaných mužstev se omluvily Karlovy Vary. Přesto turnaj odehrálo šest týmů z Bezdružic, Konstantinových Lázní, Teplé, Plané a Stříbra a mužstvo složené těsně před turnajem z hráčů všech zúčastněných mužstev. V základní části hrané na 1 x 12 minut se všechna mužstva utkala systémem „každý s každým“ a skončila v tomto pořadí: 1. Planá; 2. Konstantinovy Lázně; 3. Teplá; 4. Stříbro; 5. Bezdružice; 6. „Karlovy Vary – mix“.Semifinálová utkání odehrála proti sobě mužstva Plané se Stříbrem a Konstantinových Lázní s Teplou. Vítězem celého turnaje se po remíze 2:2 a vítězství na pokutové kopy v poměru 3:1 stalo mužstvo Stříbra. Nejstarším hráčem turnaje byl pan Zdeněk Procházka ze Stříbra. Výtěžek z tohoto turnaje ve výši 3600 Kč byl věnován na mládežnický fotbal v Bezdružicích a Konst. Lázních.

Hokej

Sezóna 2012/13 začala oslabením kádru, neboť odešlo nebo skončilo s hokejem 6 hráčů. Do vyšších soutěží přešli Seknička ml. a Velich, skončili Kocourek, Řezníček, Mojžíšek, Pešek. Tým byl doplněn hráči z blízkého okolí. Největším sponzorem bezdružického sportu je Vodafone, který má na pozemku Jiskry vybudovanou vysílací věž a platí tělovýchovné jednotě nájem. Druhým je město Bezdružice, které pomáhá penězi i pomocí s úpravou hřiště a přilehlých prostor. Dalším významným sponzorem je Chodovar Chodová Planá s pětiletou smlouvou. Totéž se povedlo uzavřít i s místní firmou HBB (zinkovna). Nápomocni jsou i menší sponzoři finančně i materiálně nebo službami.

Není to jenom sport, čím se sportovci zabývají. Hokejisté i fotbalisté uspořádali jako v předchozích letech taneční zábavu. Hudbou a tancem pod širým nebem skončil i Memoriál O. Ernsta a F. Klavrzy.

Po nevydařených nájmech restaurace Sport na hřišti v předchozích letech provozuje toto zařízení od 1. června člen Jiskry pan Jan Michalčák.

Klub přátel Kryštofa Haranta

Ve své činnosti pokračoval i Klub přátel Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic. Schůze klubu se konala v oblíbené hospůdce „U Petra“  ve čtvrtek, dne 11. dubna od 18. hod. Klub nabízí komorní kulturní akce v klubovně kulturního domu. V neděli 12. května odpoledne to bylo „Odpolední čtení“. Z díla Miroslava Horníčka četl jeho spolupracovník pan Rudolf Tomšů. Další akcí byl koncert v neděli 25. srpna. V neděli 8. prosince zazpívali na vánočním koncertu členové operetního souboru Divadla JKT v Plzni Venuše Dvořáková, Roman Krebs a další.

 7 – Černá kronika – přestupky, trestné činy 

Kuriózní případ řešili konstantinolázeňští policisté. Když v Dolních Polžicích hlídkovali, uslyšeli z jednoho domu hlasitou hádku, která rušila noční klid. Šlo o rozpory mezi mladými muži (24, 25), kteří si vzájemně nadávali. Záhy však policisté zjistili, že výtečníci chvíli předtím v  Bezdružicích nabourali Škodu Octavii a z místa ujeli. Událost se stala okolo desáté hodiny večerní. Ukázalo se, že vozidlo Audi, se kterým muži jeli, řídil starší z nich. Šofér si však před jízdou řádně přihnul, detektor mu naměřil více než dvě promile alkoholu v dechu. Policisté opilce vyzvali k lékařskému vyšetření a odběru krve. Ten to však odmítl. Policisté mu zadrželi řidičský průkaz a zakázali další jízdu. Vzniklou škodu na vozidle Škoda Octavia odhadli na 5 000 korun, na vozidle Audi na 1 000 korun.

8 – Počasí, příroda a její ochrana

            mimořádné události, „nej“ teploty, srážky apod., chráněná území a výtvory...

Počasí tohoto roku přineslo lidem mnoho zvratů a překvapení. Velmi teplé byly již Vánoce předchozího roku s teplotami okolo 10º C. Počátkem ledna byla skutečná zima stále v nedohlednu a dny připomínaly spíše rané jaro. Nejvyšší odpolední teploty v Čechách stoupaly až k +9° C ve dne a v noci se pohybovaly mezi +6 až +2° C. Asi 5 cm sněhu napadlo až v noci z 16. na 17. ledna, další sníh napadl 3. února. První příležitost dostal nový sypač bezdružických technických služeb. Ve dnech 22.–24. února postihla celou ČR sněhová kalamita. Na Bezdružicku ale zima probíhala mírně a bez problémů. Březen opět začal teplotami okolo +10º C, ale od 15. března už opět mrzlo a teploty až -10º C vydržely až do Velikonoc (30. 4. – 1. 4.). Zvláštností letošní zimy bylo málo slunce. První letošní den se slunečním svitem přišel až 9. března.                                                                                         

Měsíc květen byl nejstudenějším květnem za posledních 22 let. Lidé znovu vytáhli zimní oblečení, z komínů se kouřilo, většina lidí topila celý den. Na horách napadlo 26. května až 20 cm sněhu.  V závěru měsíce se teploty pohybovaly jen okolo +10º C. Pás oblačnosti se několik dní točil nad střední a západní Evropou. Vlivem toho několik dní nepřetržitě pršelo. O víkendu 1. a 2. června postihly Českou republiku povodně. Nejvíce postiženy byly kraje Královéhradecký, Liberecký, Ústecký, Jihočeský a Plzeňský. Na celém území byl vyhlášen stav nouze. V Praze nejezdilo metro a byly budovány protipovodňové stěny. Mnoho obyvatel z ohrožených oblastí bylo evakuováno, včetně pražské nemocnice Na Františku. Byly zaplaveny silnice, na 16 železničních tratích byl z důvodu povodní zastaven provoz. V našem regionu voda větší problémy nezpůsobila. Rozvodněny byly jen potoky v údolích mimo obydlené oblasti. Denní teplota 3. června nepřesáhla +9º C. V úterý 4. června konečně přestalo pršet. Déšť se ale vrátil v neděli 9. června. Krupobití s přívalovým deštěm způsobilo lokální povodeň v Konstantinových Lázních, kde voda s bahnem z polí zaplavila kolejiště na železniční zastávce a valila se ulicí okolo penzionu Alžbětin dvůr. Pršelo i v pondělí 10. 6., opět padaly podmáčené stromy a byly zaplavené cesty.

Problémy s dešťovou vodou se projevily i v Bezdružicích. Voda se valila ulicí U Tiskárny, ulici Revolučních gard zaplavila voda vytékající ze zahrad u č. p. 202 a přes zahradu nového domu v ulici Sluneční tekla voda z cesty od polesí. Žádné velké škody způsobeny nebyly, a proto zastupitelstvo města odsouhlasilo finanční pomoc zaplavené obci Tuháň ve výši 20 tis. korun.

Nástupem července se počasí začalo zlepšovat a prázdninové měsíce červenec a srpen byly velmi teplé a téměř bez srážek. První tropický den s teplotami téměř 40º C přišel až 17. června. Opět padaly teplotní rekordy. Teplé a suché počasí pokračovalo až do pozdního podzimu. Ještě v druhé polovině října bylo teplo, až 20º C. V lesích rostly stále houby, lidé z lesa nosili dokonce i pravé hřiby. Houbařská sezona byla tento rok velice vydatná. Nadprůměrně teplý byl i listopad. Mrznout začalo až 23. listopadu. Sníh se ukázal krátce před Vánoci, ale vzápětí roztál a v tomto roce již nenapadl. Prosinec byl opět nadprůměrně teplý, rok končil teplotami až 15º C. 

9 – Různé

            cokoliv ostatního vhodného k zaznamenání, co se nevešlo pod body 1-8

Dne 29. května před 13. hodinou přistál vrtulník letecké záchranné služby na hřišti u školy. Posádka předvedla odvážný manévr, neboť s velkým strojem dosedla na úzký prostor mezi hřištěm a zahradou domu č. p. 183. Vrtulník přiletěl pro paní Anastázii Bendovou.

 

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Více o službě

Chci se zaregistrovat

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Hlášení rozhlasu

Hlášení rozhlasu

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Listopadový vitr - bratr zimy.

Pranostika na akt. den

Chodí-li se v adventě bez kožicha, bude se v postě jistě nosit.

Kde nás najdete?