Bezdružice
městoBezdružice
rozšířené vyhledávání
Kronikářem města je p. Jiří Bízek.

Rok 2012

Kronika 2012

                                   Politická atmosféra v České republice

    V lednu vstoupila v platnost nová směrnice EU, týkající se chovu slepic v drůbežárnách. Toho zneužili obchodníci a ceny vajec skokově narostly až na 7 Kč za jedno vajíčko.

    V rámci snížení deficitu veřejných financí byla schválena jednotná daň z přidané hodnoty (DPH) 17,5 %. To by přineslo především zdražení potravin, léků a dopravy. Zákon o zvýšení DPH vetoval v létě prezident Václav Klaus. K přehlasování jeho veta parlamentní koalice nezískala potřebný počet hlasů. Další hlasování o úsporném balíčku spojil premiér Petr Nečas s hlasováním o důvěře vládě.

   V květnu byl pro podezření z přijímání úplatků zatčen hejtman Středočeského kraje a poslanec parlamentu za ČSSD David Rath.

   Počátkem září vypukla metanolová aféra. Na Moravě a později i v Čechách začali po požití alkoholu umírat lidé na otravu metanolem. Protože otrav přibývalo, vláda vyhlásila částečnou prohibici, během níž bylo zakázáno prodávat nápoje s obsahem alkoholu vyšším než 20 %. Do konce září policie pozatýkala 41 lidí, podílejících se na výrobě a distribuci jedovatého alkoholu.

    12. a 13. října proběhly volby do krajských zastupitelstev. V Plzeňském kraji sice zvítězila ODS (pravicová Občanskodemokratická strana), ale koalici v krajském zastupitelstvu sestavili sociální demokraté s komunisty.    

    V roce 2012 zemřeli: spisovatel Josef Škvorecký (3. 1.), skokan na lyžích Jiří Raška (20. 1.), ve věku nedožitých 100 let herečka Zita Kabátová (27. 5.), herečka Antonie Hegerlíková (11. 12.), herec Radoslav Brzobohatý (12. 9.), či průkopník transplantace kostní dřeně Vladimír Koza (18. 6.).

 

                                                       Obec a její správa

   Zastupitelstvo města Bezdružice pracovalo ve stejném složení od voleb v roce 2010. Ve správě města Bezdružice (837 obyvatel) jsou místní části: Řešín (38 obyvatel), Pačín (4 obyvatelé), Zhořec (9 obyvatel), Kamýk (4 obyvatelé), Horní Polžice (28 obyvatel), Dolní Polžice (3 obyvatelé), Křivce (13 obyvatel) a Kohoutov, kde poslední trvale hlášená osoba zemřela v květnu tohoto roku. V celém správním území města Bezdružice tedy k 31. 12. 2012 žilo celkem 936 obyvatel.

    Město hospodařilo v roce 2012 s rozpočtem 23 980 665,79 Kč na straně příjmů a výdaje činily 24 234 968,90 Kč. Město čerpalo úvěr ve výši 1,4 mil. Kč na rekonstrukci chodníků a veřejného osvětlení v ulici ČSA a splátky úvěrů činily 1,051 mil. Kč.

   Obyvatelé jsou o dění v obci informováni prostřednictvím měsíčníku Bezdružický zpravodaj, který vychází vždy k 1. dni v měsíci. Více informací a fotografií ze života města je na webových stránkách http://www.bezdruzice.cz. Od dubna mají webové stránky obce novou podobu.    

     Město je zřizovatelem příspěvkové organizace Základní škola, mateřská škola a umělecká škola Bezdružice.

Organizační složky jsou Technické služby, Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce (JSDHO) a Místní knihovna Bezdružice.

 

Obyvatelstvo

    V roce 2012 se v Bezdružicích narodilo 5 holčiček a 4 chlapci. Celkem se uskutečnilo 12 svatebních obřadů. Rozloučili jsme se s 5 občany Bezdružic, 2 občany Řešína, 1 občanem Kohoutova. V úterý 22. 5. 2012 zemřela ve věku 90 let paní Marta Jersáková, jediná trvale hlášená osoba v Kohoutově a druhá nejstarší občanka Bezdružic.

                   

                                    Život v obci – hospodářské poměry

    Ve čtvrtek 14. června byla po letech znovu otevřena prodejna v ulici Na sídlišti v č. p. 263. Výstavba této prodejny byla zahájena v roce 1973 a  její dokončení se předpokládalo v roce 1974. Tato prodejna byla postavena v tzv. akci „Z“, čili s brigádnickou pomocí obyvatel Bezdružic. Prodejna byla dokončena až v roce 1975 a její otevření ulehčilo život v této nejlidnatější části obce.

    Na přelomu tisíciletí byla v okolních městech vybudována velká nákupní centra zahraničních obchodních řetězců. Zároveň s tím došlo v celé venkovské oblasti k úbytku pracovních příležitostí v zemědělství. Mnoho lidí bylo přinuceno za prací dojíždět do okolních měst, kde si začali vyřizovat i své nákupy. Spotřební družstvo Jednota proto tuto prodejnu uzavřelo. Objekt nebyl několik let Jednotou využíván.

  Po prodeji byla budova uvnitř přestavěna. Nyní je prodejna zařazena do obchodní sítě BALA a provozují ji obchodníci vietnamské národnosti. V důsledku otevření této prodejny uzavřela svoji prodejnu v bytovkách paní Miloslava Gengelová. Po několika týdnech sice její provoz nakrátko obnovila, ale koncem září skončila definitivně.

    V listopadu ukončila svoji živnost paní Jana Adamcová, která provozovala na náměstí vedle radnice trafiku. Její snaha prodat trafiku novému provozovateli zatím nebyla úspěšná.

    Na čerpací stanici v Bezdružicích se na počátku roku 2012 ceny vyšplhaly na 35,90 Kč za litr benzinu a 36,90 za naftu. V březnu cena pohonných hmot překročila hranici 38 korun. V závěru roku byly ceny pohonných hmot přibližně stejné, jako v lednu.

    Tradičními akcemi, pořádanými městem byly v roce 2012 dětský maškarní rej, masopustní průvod s večerní maškarní zábavou, Floriánská pouť, pivní slavnosti, drakiáda, setkání se seniory, zdobení vánočního stromu, Mikulášská besídka a Vánoční trhy.

    

                                                   Město a jeho vývoj

      V lednu byly firmou z Kolovče u Domažlic dodány nové cedule k označení ulic a důležitých cílů. Během února začali pracovníci údržby města tyto cedule instalovat do bezdružických ulic.

   V roce 2011 město získalo z  programu LEADER dotaci na rekonstrukci záchodů v kulturním domě. K realizaci došlo v měsíci březnu a dubnu 2012. První akcí po rekonstrukci byl tradiční výroční koncert DOM Juvenka. Úspěšná byla i další žádost z tohoto programu. V září byl výběrovou komisí doporučen k podpoře projekt na obnovu střechy kulturního domu. Realizace je určena až na rok 2013.

         5. září byly firmou Dybs Plzeň zahájeny práce na rekonstrukci chodníků a osvětlení v části ulice ČSA od pošty ke křižovatce s ulicemi Revolučních gard a K Řešínu. Přemístění vozu M131.1386

    Ve středu 29. srpna byla završena snaha o navrácení vozu M131.1386 do Bezdružic. Občanské sdružení Lokálkagroup vůz na vlastní náklady jeřábem přemístilo na expoziční kolej vedle staniční budovy, tedy tam, kde vůz v letech 1985 – 1994 stál. 

    Během prázdninových měsíců se v ulici Na Stráni nastěhovali do svých nově postavených domů rodiny Dvořákových a Procházkových i Martin Štefanisko. Postavené domy rodiny Dvořákových a částečně rodiny Procházkových Domy zatím nemají dokončené fasády a upravený terén v okolí. Na náměstí v letních měsících zahájil Marek Kalista rekonstrukci domu č. p. 14.

 

 Hrozba vrácení dotace

„Rekonstrukce místních komunikací v centrální části města“ je název projektu, který město Bezdružice realizovalo v letech 2008 a 2009. V rámci tohoto projektu získaly zcela novou podobu ulice Fučíkova, Poštovní, Švermova, Krátká a část ulice Revolučních Gard od náměstí ke křižovatce s ulicí Fučíkova.

Město Bezdružice uzavřelo dne 18. 8. 2008 s vybraným zhotovitelem firmou SWIETELSKY stavební s. r. o. smlouvu o dílo na částku 19 991 856 Kč včetně DPH. Projekt byl podpořen Evropskou unií v rámci Regionálního operačního programu Jihozápad. Celkové náklady stavební části projektu (rekonstrukce komunikací, chodníků a veřejného osvětlení) dosáhly částky 17 695 000 Kč včetně DPH. Akce byla ukončena na podzim roku 2009.

V březnu roku 2012 byl Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad zahájen audit tohoto projektu. Celý proces trval půl roku a na konci město Bezdružice obdrželo velmi negativní zprávu. Auditoři městu vytýkají porušení zákona o veřejných zakázkách.

    V průběhu provádění prací došlo ke změně skladby konstrukčních vrstev některých komunikací, a proto byla Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo snížena cena díla na částku 17 695 000 Kč včetně DPH.

    Změnu skladby konstrukčních vrstev některých komunikací navrhl vybraný zhotovitel, firma SWIETELSKY stavební s. r. o., po podpisu smlouvy o dílo a po zahájení stavebních prací. Změny byly odsouhlaseny projektantem i technickým dozorem.

Původně navržené skladby konstrukčních vrstev byly použity pouze v ulici Švermova a v části ulice Revolučních gard od křižovatky s ulicí Švermova ke křižovatce s ulicí Fučíkova. Ve zbývajících ulicích byla s ohledem na jejich dopravní zatížení skladba konstrukčních vrstev „zjednodušena“.

Tento postup přinesl velmi zásadní úsporu veřejných prostředků. Zákon o veřejných zakázkách je postaven na zásadách efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti. Vedení města bylo přesvědčeno, že postup při realizaci projektu je v naprostém souladu s těmito zásadami. Přesto by Bezdružice měly být potrestány za to, že ušetřily více než dva milióny korun českých z veřejných prostředků.                                    

 

Kultura

     První společenskou událostí roku 2012 byla 14. ledna taneční zábava, pořádaná fotbalisty TJ Jiskra. Následovala taneční zábava o masopustu, ale na další si lidé museli počkat až do podzimních měsíců. V sobotu 20. října zahrála na hasičské zábavě kapela Classic. 17. listopadu byl v kulturním domě „Hokejový bál“, při němž k tanci hrálo Duo Suchánek – Straka. Milan Suchánek z tohoto dua je rodákem z Bezdružic.  

 Masopust

   Předvěstí blížícího se masopustu byl v neděli 12. února maškarní rej pro děti s diskotékou a soutěžemi. Dětský maškarní rej

V sobotu 18. února vyrazil do bezdružických ulic masopustní průvod masek doprovázený kapelou Atlas. Tradiční masky ženicha, nevěsty a kecala, doprovázely masky např. pohádkových Jů a Hele, vodníka, příslušníka Veřejné bezpečnosti, dragouna, Mexičana i několika zvířat. Průvod tradičně doprovázelo i mnoho dětí.  Večer následovala maškarní taneční zábava, na kterou chodí lidé v maskách ze širokého okolí.

MasopustMasopustMasopustMaškarní taneční zábavaMaškarní taneční zábava

Výroční koncert DOM JUVENKA     

Čtyřiatřicátý výroční koncert si přišlo poslechnout více než tři stanávštěvníků. Program tvořila moderní hudba i lidovky. Juvenka pod taktovkou Jiřího Paláta zahrála skladby Cohena, Beethovena, Čajkovského, Kubeše, Sudy, nebo Hotového.“ Nechybělo ani trumpeVýroční koncert Juvenkatové sólo v podání Tomáše Vrtělky z Konst. Lázní. Svoji premiéru měla malá zpěvačka Madlenka Kučerová z Konstantinových lázní. Výtečně zahraný koncert dokázal v mnoha případech v obecenstvu rozproudit emoce. Slzy tekly například při zpívaném kusu Halelujah, v zádech mrazilo při orchestrálně zahraných melodiích z filmů Mission: Impossible, Pretty Woman nebo filmech o Jamesi Bondovi.

 

Bezdružické parní léto – 111 let lokálky  

Parní létoNa trati Pňovany - Bezdružice oslavili železničáři o víkendu 21. - 22. července výročí 111 let od jejího otevření. Z Bezdružic na trať vyjely zvláštní vlaky s parní lokomotivou řady 310.072 a historický motorový vůz M131.1487. Parní vláček na krátkou trasu do Kokašic vyjel každý den v 14:40 a 16:40. Na delší trasu do Cebivi se vydal v 10:00. Parní létoMotorový vůz svezl turisty k Hracholuské přehradě. Na běžných vlacích na trati byla tento víkend mimořádně nasazena moderní motorová jednotka Regionova. Centrem veškerého dění se stalo nádraží v Bezdružicích, kde byla po celý den výstava o historii železnice i divadlo pro děti. Malí i velcí Drezínase mohli povozit šlapací inspektorkou drezínou. Nad zdárným průběhem akce dohlíželi uniformovaní četníci z 30 let. V sobotu 21. 7. mezi 12 až 16 hodinou proběhlo na nádraží setkání vozidel Trabant klubu Plzeň.Setkání vozidel Trabant klubu V neděli 22. 7. v 10:20 vyšli turisté z nádraží v Teplé na XII. ročník pochodu za dostavbu trati Bezdružice – Teplá. Po oba dva dny byla zajištěna náhradní autobusová doprava mezi oběma městy historickým autobusem v trase nedostavěné železnice. Druhá část Bezdružického parního léta proběhla 11. a 12. srpna s obdobným programem. Pořadatelem akcí na železnici bylo občanské sdružení Plzeňská dráha.

 

Českobavorské pivní slavnosti

Pivní slavnostiJsou jedinou akcí, při níž si lidé mohou zatančit přímo na bezdružickém náměstí. Své si tu najdou lidé všech generací. Program zahájily v 16.00 h Plzeňské heligonky: Po nich následovalo vystoupení Beatclubu 68. Od 20.00 h zahrála kapela „Kočky neberem“ a tu ještě vystřídalo od 22. hodiny „Michal Šindelář Trio“. Kromě piva z rodinného pivovaru Chodovar bylo možné ochutnat bavorské pivo z partnerského města  Waldershof.

 

 Lesní divadlo

Lesní divadlo 1. srpna se v Dolních Polžicích sešli herci, tanečníci, hudebníci, ale i lidé bez zkušeností, aby vytvořili unikátní divadelní představení inspirované místní krajinou. Představení proběhlo přímo v krajině u Dolních Polžic v neděli 5. 8. 2012. Českobudějovické divadelní sdružení Barevný děti přivezlo do Dolních Polžic premiéru své nové inscenace LES. Návštěvníci představení se sešli v neděli 5. srpna 2012 v bílém divadelním stanu u lesa pod Dolními Polžicemi. Samotné představení se odehrávalo v lese. Mezi jednotlivými scénami diváci prošli asi kilometr dlouhou pouť. Zažili divadelní scény hrané v mechu i jehličí, tanec, výtvarné instalace, živou hudbu mezi stromy, a mohli se i zapojit do představení. Byl to velmi jednoduchý příběh, většinou vyprávěný pohybem, srozumitelný dětem i dospělým tak, aby si ho užili s vůní lesa úplně všichni. Projekt LES vznikl ve spolupráci divadelního souboru Barevný dětí, Národního geoparku GeoLoci a místní akční skupiny Český Západ – Místní partnerství, Města Bezdružice a Evropského hlavního města kultury Plzeň 2015, za podpory Plzeňského a Jihočeského kraje.

Setkání seniorů

  Tradiční setkání seniorů přišlo do kulturního domu kolem padesáti lidí.  K poslechu hrála kapela, senioři tančili a zejména si povídali o svých zážitcích a různých zajímavostech. Akce se koná pravidelně již patnáctým rokem. Opakovat se bude nadále, jelikož ohlasy seniorů na toto setkání byly pozitivní. Lidé si sem přišli popovídat. Příjemným zpestřením odpoledne bylo i tradiční vystoupení dětí z místní mateřské a základní školy.

 Divadlo

    Ke kulturnímu vyžití obyvatel patří i návštěva divadelních představení. Odbor kultury městského úřadu pořádal během roku 2012 zájezdy do plzeňských divadel podle předem naplánovaného rozpisu. Autobus vždy nabírá zájemce o divadlo i z okolních obcí. V Kulturním domě v Bezdružicích zahrály svá představení ochotnické soubory z okolí. V sobotu 4. února to bylo divadélko Žlutičan s tragikomedií „Zátiší s flétnou“. Hudební divadlo Hnedle vedle z Ostrova nad Ohří sehrálo představení „Z pohádky do pohádky“ 28. srpna. V následujícím měsíci byla v Bezdružicích divadelní společnost Divoch ze Stříbra s komedií Lucerna, aneb Boj o lípu. 29. září diváci zhlédli erotickou grotesku Muž sedmi sester v podání souboru Semtamfór ze Slavičína.

 

                                                       Spolky a občanská sdružení

 Klub přátel Kryštofa Haranta

     Ke kulturnímu vyžití obyvatel přispívá svými akcemi i toto občanské sdružení pod vedením pana Gustava Černého z Horních Polžic. V rámci XIII. ročníku Pocty Kryštofu Harantovi uspořádal klub 5 akcí. 27. května to byl klubový večer „Neobyčejné příběhy z obyčejného života“ s autorským čtením Rudolfa Tomšů, autora humoristických povídek. V neděli 24. června proběhl letní koncert s flétnou a kytarou, 1. července zazněly oblíbené české a světové operní melodie a 2. září dueta a sóla z našich a světových oper. 9. prosince klub uspořádal vánoční koncert. Všechny akce klubu byly spíše komorní a proběhly v klubovně kulturního domu.

 

Martinské setkání

Martinus Křivce

     Martinské setkání v Křivcích se v tomto roce uskutečnilo 11. listopadu za extremně nepříznivého počasí. Kromě aktivit souvisejících s Pizzerií Kryštof Harant v Dolních Polžicích je toto setkání jedinou akcí, probíhající v některé z místních částí města Bezdružice. Letošní setkání bylo ve znamení celostátní soutěže o strom roku. Adepty na tento titul jsou i  dva staré stromy z Křivců. Lípa v rohu hřbitovní zdi u kostela a buk nad pomníčkem v poli nad Křivcemi.

Český svaz chovatelů

Chovatelé o sobě dali vědět již 15. tradiční Chovatelskou propagační a prodejní výstavou králíků, drůbeže a holChovatelská propagační a prodejní výstavaubů.  V sobotu 13. října tím ožila chovatelská výstavní hala za kulturním domem. Z bezdružických občanů získal ocenění pan Petr Fiala za holuby a Přemysl Sedláček za kachny čárkované. Předsedkyní bezdružické organizace Českého svazu chovatelů je paní Lenka Vojtěchová, rozená Sedláčková.

 

Hasiči

     Hasiči kromě své hlavní činnosti, kterou je požární ochrana, uspořádali i v roce 2012 své dvě společenské akce. Posledního dubna to bylo tradiční stavění májky s večerním táborovým ohněm. Druhou akcí byl Dětský den, pořádaný tentokrát u hasičárny na náměstí. O zásahu u požáru je psáno v kapitole „Černá kronika“.

Stavění májkyPálení čarodějnicStavění májky

 

                                                   Sport

Tělovýchovná jednota Jiskra

    Organizované sportovní vyžití obyvatel bylo a je i nadále realizováno pod hlavičkou tělovýchovné jednoty Jiskra Bezdružice. V roce 2012 bylo vybudováno oplocení fotbalového stadionu a byly opraveny fotbalové kabiny.

   Fotbalový tým muži A hraje v II. třídě okresního přeboru, muži B ve III. třídě. Dorost i žáci hrají ve skupině A krajské soutěže. Pro fotbal se připravují i nejmenší sportovci v přípravce a věrni mu zůstali senioři, kteří mají také svou soutěž.

   Hokejový oddíl Bezdružičtí Kohouti nadále hrál krajskou soutěž Plzeňského kraje. O jejich sehraných zápasech pravidelně informoval Tachovský deník. Ač se snažili sebevíc, na vítězství to mockrát nestačilo a většinou se drželi na konci výsledkové tabulky.

    Pravidelně 2x v týdnu se schází oddíl volejbalu, do tělocvičny chodí 1 x týdně ženy a rodiče s dětmi. Kromě pravidelného cvičení se rodiče, převážně maminky, se svými dětmi vydali v červnu na dobrodružnou výpravu na hrad Gutštejn. V září prošli pohádkovým lesem a v listopadu navštívili koňskou farmu v Křivcích.

   Tradiční Fotbalový memoriál Ernsta a Klavrzy se v tomto roce konal až 28. července. Pozvání domácí Jiskry Bezdružice přijaly týmy z Toužimi, Kokašic a Dolní Bělé. Pohár pro vítěze zůstal po vítězství Jiskry doma v Bezdružicích. Během turnaje byl k životnímu jubileu předán dar dlouholetému sportovci a funkcionáři bezdružického fotbalu panu Janu Bastlovi. Předání daru dlouholetému členovi

Memoriál Ernsta a Klavrzy  

Po špatných zkušenostech s nájemci restaurace Sport na hřišti, je tato restaurace uzavřena. Na výzvu pro nové zájemce o provozování se nikdo nepřihlásil a tak je od září restaurace provozována členkou Jiskry jen příležitostně, o víkendech při fotbalových zápasech.

 

Základní škola, Mateřská škola a Základní umělecké škola Bezdružice

 Základní škola

    Zápis dětí do první třídy proběhl ve středu 1. února a zúčastnilo se ho 10 dětí.

24. března odjelo vlakem 14 dětí s doprovodem na lyžařský kurz na chatu Lovčenku u Rokytnice nad Jizerou. Děti se tu naučily základům sjezdového i běžkového lyžování. Tento sport je však velice nákladný a ve vesnickém prostředí je stále větším problémem sehnat dostatek dětí.

      Florbalových okresních turnajů se zúčastnily všechny čtyři kategorie. Obě mladší kategorie a starší žákyně v okresním kole zvítězily a postoupily do krajského kola v Plzni.

    Velký úspěch ve florbalu měli starší žáci. V Poháru ministra školství ve florbale 2012 kluci zvítězili v okresní i krajské soutěži a 14. a 15. května bojovali v Praze o vítězství v celorepublikové soutěži. V kategorii západ soutěžilo 10 týmů a Bezdružice se umístily na 8. místě. Kluci z Bezdružic porazili týmy z Liberce ze ZŠ Ještědská a ZŠ Mazurská v Praze 8. Na tomto historickém úspěchu se podíleli tito hráči: Karel Rohm, Miroslav Filip, Radek Mašín, Dominik Bízek, Jan Zábranský, Martin Kašpar, Petr Dvořák, Josef Bubeníček a Jan Michalčák.

     Starší žáci obsadili 1. místo v okresním přeboru v halové kopané. Sportem číslo jedna je atletika, a to znamená účast nejen v Poháru rozhlasu, ale také v celé řadě dalších okresních soutěží: atletický čtyřboj a trojboj, atletická všestrannost, OVOV (starší žactvo – 2. místo v kraji), Večerní běh Tachovem a Večerní běh Planou.

     Žák David Škarda obsadil 1. místo v okresním kole matematické Pythagoriády a 2. místo v kraji v matematické soutěži Klokan.

    Školu k 30. 6. navštěvovalo 141 dětí. V září jich ale nastoupilo jen 131.

    Školní rok 2012/2013 byl zahájen 3. září. Do první třídy nastoupilo 11 dětí. Propadem v počtu žáků se bezdružická základní škola dostala pod limit 136 žáků (17 žáků na třídu). Tímto problémem se zabývala rada města na svém jednání 12. listopadu a odsouhlasila případné dorovnání propadu v příspěvku státu na pedagogické pracovníky školy.

      Od října zahájilo činnost 6 sportovních kroužků (sportovní hry, aerobic, vybíjená, košíková, florbal, atletika). Dále byl pro žáky otevřen kroužek hudební, matematický, železničních modelářů a kroužek základů křesťanství. Kromě dvou kroužků vedli všechny ostatní kroužky pedagogové školy.

    Soubor Amálka a kroužek aerobiku se zúčastnily celé řady kulturních akcí, ať už pořádaných školou, či odborem kultury MěÚ: Martinská pouť v Křivcích, Setkání seniorů, Rozsvícení vánočního stromu, Mikulášská nadílka, Vánoční nadílka, besídka ke Dni matek s posezením ve třídě.

Pokračovala spolupráce s partnerskou školou v SRN v Erbendorfu. Spolu se ZŠ Mariánské Lázně Jih a další německou školou z Waldershofu se žáci zapojili do projektu Žijeme Londýnem, který vyvrcholil školními olympijskými hrami 14. června v Erbendorfu za účasti všech čtyř škol. Doprovodnou akcí projektu byla vernisáž výtvarných prací s olympijskou tématikou.

 

Mateřská škola

Školní výchovný program „ Jen si děti všimněte“ rozvíjí a seznamuje děti se vším, co je obklopuje. Rozvíjí dětskou zdatnost, estetické i sociální cítění, seznamuje s tradicemi ....

Do třídy „berušek“,  tj. mladších dětí, v září nastoupilo  20 dětí, do třídy „kočiček“ tj. starších dětí 19 dětí

    Vedle třídních a školních aktivit se děti zúčastnily pohádek, přednášely na vítání občánků, zazpívaly a zatančily na setkání s důchodci; představily své výtvarné schopnosti na výstavě u příležitosti „Floriánské pouti“, obveselily kolemjdoucí v masopustním průvodu. V lednu byly třídy spojené z důvodu modernizace umývárny. V červnu si vyjely autobusem za jeleny na Daňkov a projely se parníkem po Mži. Předškoláci se představili svým starším kamarádům ve škole a zároveň se rozloučili se svými kamarády ve školce. Školní rok byl zakončen táborákem s opékáním vuřtů na školní zahradě společně s kamarády a rodiči. Dvakrát si přišly maminky zatvořit společně s dětmi na podzimním a vánočním tvoření. Prvním rokem mohli rodiče nově příchozích dětí každé pondělí v průběhu jarních měsíců přijít se svými dětmi a  byli seznámeni s tím, co na ně ve školce čeká.

            Většina dětí zvládla dané „úkoly“, umí zdravit, požádat o .., poděkovat, umí říct svůj názor, umí se o sebe postarat ( umýt, obléknout..), rády kreslí, zpívají, užívají si života.

 

Základní umělecká škola

Stav žáků na začátku školního roku 2011/12 byl 76 dětí. Do dechového orchestru dále docházelo 18 bývalých žáků školy, kteří v současné době studují na středních školách. Škola má pouze hudební obor, ve kterém byly vyučovány v souladu s učebním plánem

předměty: hra na klavír, elektronické klávesové nástroje, akordeon, zobcovou a příčnou flétnu, klarinet, trubku, baskřídlovku (baryton), lesní roh, bicí nástroje, přípravná hudební výchova, hudební nauka 1.-5.ročník I.stupně a orchestrální hra.

DOM JUVENKA  měl svůj 34. výroční koncert v Kulturním domě v Bezdružicích 21. dubna.

Další akce, na kterých orchestr zahrál:

5. května          koncert na Floriánské pouti  v Bezdružicích,

2. a 3. 6.            22. Mezinárodní hudební festival v Thumu,

9. června           koncert v Konstantinových Lázních při přehlídce  „U pramene“,

23. června         koncert v Cebivi,

24. června         koncert Stříbro,

30. černa           koncert Nečtiny,

7. července       koncert  v Okrouhlém Hradišti a v Konstantinových Lázních.

Zahraniční koncertní turné absolvovala Juvenka ve dnech 28. 9. až 6. 10. 2012. Mladí hudebníci z Bezdružic jeli zahrát na Oktoberfest 2012 do španělského letoviska Calella. Ubytováni byli v 3 hvězdičkovém hotelu Mar Blau. Zahráli spolu s dalšími 25 kapelami v průvodu letoviskem. Jeden koncert, kterého se Juvenka zúčastnila, byl ve festivalovém stanu, další tři na náměstí v Calella. Bezdružičtí hudebníci při zájezdu do Barcelony navštívili fotbalový stadion FC Barcelona, chrám Sagrada Familia a delfinárium. Zájezdu se zúčastnilo 40 muzikantů, z rodičů jela Marcela Ernstová a Jitka Kymlová. Ve stanu si mohli poslechnout kapely z jiných států a porovnat to se svým uměním. Díky krásnému slunečnému počasí nechybělo ani koupání v moři.

 

                                                           Počasí

    Zatímco konec roku 2011 byl teplotně nadnormální, rok 2012 začal velice nízkými teplotami. Teploty na některých místech v České republice v noci klesaly pod minus 30 stupňů Celsia, zejména v horách na jihu a severu země. Na šumavské stanici Kvilda-Perla bylo minus 37,7 °C. Třicetistupňový mráz byl vedle Šumavy i v Jizerských horách. Na meteorologické stanici Kořenov-Jizerka naměřili rovných minus 30 stupňů. Mimo hory klesla teplota pod minus 25 stupňů Celsia například na stanicích Adršpach, Jeseník a Králíky. Na některých stanicích byla naměřena nejnižší teplota k datu měření. Teplotně byl únor výrazně podprůměrný, místy dokonce o více než -13 °C. Nejstudenější únor v historii měření na území Česka byl v roce 1929 s teplotní odchylkou -11,5 °C od normálu. Tehdy padla i doposud nejnižší teplota vzduchu naměřená na území Česka -42,2 °C.  Druhý nestudenější únor v historii měření je z roku 1956 s odchylkou od normálu -9,9 °C. Za posledních 10 let byl nejstudenější únor v roce 2003.

 Velice teplá byla naopak druhá polovina března, kdy bylo až o 50 ˚C tepleji než v únoru. Ve dnech 16. až 18. března panovalo slunečné a teplé počasí, teplotní rekordy v neděli odpoledne padly na 11 meteorologických stanicích měřících teploty déle než 30 let. Nejtepleji bylo v Doksanech, kde teploměr ukázal 21,8 stupně Celsia a o desetinu stupně překonal rekord z roku 1951. První letošní bouřka se přehnala v pátek 23. března. Příchodem dubna se sice ještě navrátily mrazy, ale závěr apríla byl opět teplý. Předpovědi meteorologů se vyplnily a dubnové tropy pokračovaly. Teploty v sobotu 28. 4. pokořily i 30 stupňů Celsia, a tak se v celém Česku opět přepisovaly historické záznamy teplotních rekordů. Vůbec nejtepleji bylo v Plzni-Bolevci. Tamní stanice naměřila rovných 31 °C, čímž byl o více než čtyři stupně překonán pět let starý rekord.  Velice teplé a suché bylo celé léto. Tropické teploty přišly ještě i v poslední dekádě srpna. První sníh napadl 27. října a většinou zastihl obyvatele nepřipravené. Lidé neměli svá auta vybavena zimními pneumatikami a na nejedné zahradě byla ještě jablka na stromech. Další sníh napadl 29. listopadu a padající stromy způsobily poruchy na elektrickém vedení. V neděli 23. prosince přišlo prudké oteplení s deštěm a všechen sníh roztál. Teploty okolo 7 ºC se udržely až do konce roku.

Černá kronika

21. března došlo k dopravní nehodě na křižovatce ulic Švermova a Plzeňská. Traktor Zetor  s valníkem naloženým obilím Zemědělského družstva Vlčák z Černošína sjížděl Plzeňskou ulicí od Úterské ulice příliš velkou rychlostí. Při odbočování do Švermovy ulice se traktor převrátil a poškodil protijedoucí osobní automobil. Při nehodě nikdo nebyl zraněn.    

 V pátek 1. června se okolo 15. hodiny rozezněla siréna na městském úřadě požárním poplachem. V Úterské ulici hořel neobývaný dům č. p. 96. Posledními obyvateli tohoto domu byli manželé Rejskovi, kteří tu provozovali cukrárnu a koloniál. V posledním desetiletí byl dům prázdný. U požáru byli jako první bezdružičtí hasiči, kterým během chvíle přispěchali na pomoc hasiči z Konstantinových Lázní, Stříbra a Teplé. Bezdružičtí hasiči zajistili plnění zásahových vozidel vodou z požární nádrže. Dům byl požárem zcela zničen. Shořela dřevěná část v jižním průčelí a celá střecha.  Požár pravděpodobně založily děti.

Požár domu č. p. 96Zásah u požáru u domu č. p. 96

 

Jiří Bízek, kronikář

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Více o službě

Chci se zaregistrovat

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Hlášení rozhlasu

Hlášení rozhlasu

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný rok na to běží.

Pranostika na akt. den

V prosinci zimy není, později přijíti nelení.

Kde nás najdete?